Bibliografia przedmiotowa

Bibliografię autorstwa dr hab. Pawła Okołowskiego i dr hab. Jana Zubelewicza, zamieszczamy dzięki uprzejmości Edukacji Filozoficznej, na potrzeby której opracowanie to zostało przygotowane.

Książki zawierające opracowania i odniesienia do twórczości prof. Bogusława Wolniewicza (z uwzględnieniem dwóch numerów czasopism)

 1. Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, red. M. Omyła, Wydz. Filoz. i Socjol. UW, Warszawa 1997, s. 390 (U. Schrade, Profesor Bogusław Wolniewicz, s. 7-15; P. Okołowski, Bibliografia prac Bogusława Wolniewicza (do 1998 r.), s. 17-29);
 2. Polska filozofia powojenna, red. W. Mackiewicz, t. II, Agencja Wyd. Witmark, Warszawa 2001 (rozdz.: M. Omyła, U. Schrade,Bogusław Wolniewicz, s. 448-476);
 3. J. Zubelewicz, Dwie filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, 169 s. (Odwołania do artykułów B. Wolniewicza w następujących miejscach książki: Filozoficzne aspekty kary głównejJeszcze o karze głównej s. 10, 69, 120; Dyktatura komunału: ksenofobia i wspólnota, s. 11; Potrzeby i wartości ,Uwagi o klonowaniu, s. 17; Neokanibalizm, O bioetyce, s. 18; Kilka tez do sporu o aborcję , s. 19; Antropologiczne przesłanki  demokratyzmu, O istocie religii, s. 22; Wolniewicz w polemice z Handke, s. 27; Myśl ElzenbergaZ antropologii Schopenhaera, s. 28; Problematyczność gandyzmu , s. 34,39; Słowo w sprawach szkoły, s. 60, 123; Determinizm i odpowiedzialność, s. 69; O „Przysposobieniu do życia w rodzinie”, s. 76, 103; O sytuacji we współczesnej filozofii, 80; Ewolucja a rewolucja, s. 91; Duch utopii, s. 101-102; Elzenbergo Miłoszu, s. 140);
 4. M. Przełęcki, Horyzonty metafizyki, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2007 (Filozofia wartości w ujęciu Bogusława Wolniewicza, s. 190-192; Hermeneutyka logiczna w ujęciu Bogusława Wolniewicza, s. 148-154);
 5. A. Wójtowicz, Znaczenie nazw a znaczenie zdań. W obronie ontologii sytuacji, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2007, s. 228;
 6. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IX, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 (hasło: M. Omyła, Wolniewicz Bogusław, s. 831-833);
 7. J. Smakulska, Bogusława Wolniewicza etyka życia, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 250;
  • (także: J. Smakulska, Bogusława Wolniewicza etyka życia, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Nowackiej, prof. UwB, Katowice 2011, 190 s. (link, dostęp 25.10.2018));
 8. M. Karmowski, Trzy zastanowienia: o roli języka w naszym życiu, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2015, 334 s. Duch filozofii Wolniewicza unosi się nad całą tą książką. Na określenie profesora używa autor m.in. określeń typu: „piękny Starzec’ czy „Mędrzec”. Pisze np. tak: „Piękny Starzec postawił kiedyś słuszną diagnozę (jak zwykle zresztą), że …”, s. 100. Patrz również M. Kuźma, 2011 niniejszej bibliografii;
 9. P. Okołowski, Filozofia i los. Szkice tychiczne, TAiWPN Universitas, Kraków 2015 (O wartościach i naturze ludzkiej, s. 155-161; Kłopot z człowiekiem, s. 162-174; Uwagi o książce Ksenofobia i wspólnota, s. 175-180);
 10. „Edukacja Filozoficzna”64/ 2017, (link), artykuły:
  1. M. Pencuła, Religia i chrześcijaństwo w ujęciu Bogusława Wolniewicza, s. 7-37;
  2. M. Omyła: Logika diachroniczna a logika niefregowska, s. 39-52;
  3. D. Kisiel: Dwa pojęcia liberalizmu. Na kanwie rozważań Bogusława Wolniewicza, 53-63;
  4. M. Omyła: O metafizyce sytuacji, s. 66-76;
  5. A. Stępnik: Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa, s. 121-138. Polem. z:
   • T. Puczyłowski (2014). Polemiki rozpoczęły się po opublikowaniu przez
   • B. Wolniewicza art. O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna” vol. 54/  2012, s. 5-27. Potem były polemiki: M.   Stępnik (2013), T. Puczyłowski (2014) i obecna odpowiedź A Stępnika.     Szczegółowe dane – patrz poniżej;
  6. W. Hensel, T. Puczyłowski: Odpowiedź Stępnikowi: bałagan metodologiczny, nieporozumienia i niewłaściwa interpretacja, s.139-160. Polem. z: A. Stępnik,   Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa, niniejsze opracowanie;
  7. P. Okołowski: Wstęp do filozofii. Wykład prof. Bogusława Wolniewicza dla studentów I roku Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 1985/1986, s.161-219;
  8. J. Jadacki: Profesor Wolniewicz, s. 235-239;
  9. P. Okołowski: Bogusław Wolniewicz (22 IX 1927 – 4 VIII 2017), s. 241-243;
  10. J. Zubelewicz: Ostatnie rozmowy z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem: wola a rozum według Schopenhauera, s. 245-250.
 11. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3/ 2018, (link) – artykuły:
  • B. Dziobkowski, Profesor Bogusław Wolniewicz – logik i metafizyk, s. 9-13;
  • M. Pencuła, P. Okołowski, Bibliografia podmiotowa Bogusława Wolniewicza, s. 45-84;
  • J. Woleński, O Bogusławie Wolniewiczu, s. 85-88;
  • M. Omyła, Moja współpraca z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem, s. 89-100;
  • J. Stanisławek, Filozoficzne grono Bogusława Wolniewicza, s. 101-104;
  • T. Hołówka, Człowiek serio, s. 105-110;
  • P. Okołowski, Fenomen Bogusława Wolniewicza, s. 111-132;
  • M. Omyła, O ontologii sytuacji, s. 133-148;
  • J. Zygmunt, O pewnym epizodzie w kontaktach naukowych Jacka Hawranka i Jana Zygmunta z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem, s. 149-162;
  • J. Hawranek, J. Zygmunt, Wokół pewnego zagadnienia z dziedziny półkrat górnych z jednością, s. 163-174;
  • A. Wojtowicz, Jak tworzy się dobre formalizacje?, s. 175-188;
  • J.A. Stuchliński, W kręgu wpływów ideowych Ludwiga Wittgensteina. O wczesnej filozofii Profesora Bogusława Wolniewicza, s. 189-198;
  • R. Kleszcz, Filozoficzny spór: pozytywizm albo metafizyka, s. 199-222;
  • J. Stanisławek, Filozofowanie Bogusława Wolniewicza, s. 223-238;
  • P. Okołowski, Myśl Wolniewicza. Zrąb systemu, s. 239-266;
  • J. Bartyzel, Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki, s. 267-302;
  • J. Jadacki, O niektórych poglądach filozoficznych Bogusława Wolniewicza, s. 303-338;
  • J. Górnicka-Kalinowska, Moralista i analityk, s. 339-348;
  • Ł. Kowalik, Filozofia normatywna Bogusława Wolniewicza, s. 349-373;
  • J. Kopania, Bóg Bogusława Wolniewicza, s. 375-392;
  • A. Głąb, O naturalnej potrzebie religii i minimum chrześcijaństwa, s. 393-408;
  • Ł. Kowalik, Pesymizm, determinizm, konserwatyzm, s. 409-437.

Inne opracowania twórczości Bogusława Wolniewicza (artykuły, recenzje, polemiki, prace dyplomowe, noty, nagrania)

 Wprowadzono następujące skróty:

 • Rzeczy i fakty  =  B. Wolniewicz, Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Z fragmentem Platońskiego „Teajteta” w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga, PWN, Warszawa 1968.
 • Ontologia sytuacji  = B. Wolniewicz,Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania, PWN (Seria: Logika i zastosowania logiki), Warszawa 1985.
 • Filozofia i wartości = B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1993, 308 s. Dodruk: 1998.
 • Filozofia i wartości, II = B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, II, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998, 379 s.
 • Logic and Metaphysics = B. Wolniewicz, Logic and Metaphysics. Studies in Wittgenstein’s Ontology of Facts, Polskie Towarzystwo Semiotyczne (Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej), Warszawa 1999, 329 s.
 • Filozofia i wartości, III = B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, III. Z fragmentem „Księgi tragizmu” Henryka Elzenberga i jego uwagami o „Dociekaniach” Wittgensteina,Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2003, 326 s.
 • Ksenofobia i wspólnota2003 = Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota, Arcana, Kraków 2003, 247 s.
 • Ksenofobia i wspólnota2010 = Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota: przyczynek do filozofii człowieka, wyd. II poszerzone, Antyk, Komorów 2010, 414 s.
 • Trzy nurty= Z. Musiał, J. Skarbek, B. Wolniewicz, Trzy nurty: racjonalizm – antyracjonalizm – scjentyzm, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2006, 228 s. Część B. Wolniewicza nosi tytuł „Ułamki praktycznego racjonalizmu”, s. 9-100.
 • Dydaktyka szkoły wyższej = Dydaktyka szkoły wyższej: wybrane problemy, Ulrich Schrade (red.), Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa 2010. Część B. Wolniewicza nosi tytuł: Z pedagogiki ogólnej, s. 9-34.
 • O Polsce i życiu = B. Wolniewicz, O Polsce i życiu: refleksje filozoficzne i polityczne, Antyk, Komorów 2011, 280 s.
 • Zdanie własne = B. Wolniewicz, Wolniewicz – zdanie własne:[wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii]/ Tomasz Sommer; ze wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego z 1920 r., 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa 2010, 229 s. Dodruk 2011.
 • Rozmowy z profesorem = B. Wolniewicz, Rozmowy z profesorem, Łukasz Michał Kramek (red.), Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2014, 113 s.
 • W stronę rozumu = W stronę rozumu, kompozycja tekstu – Jarosław Faliński i Dorota Dywańska; realizacja DVD i CD/ MP3 – Jarosław Faliński, Adam Zięcina i Dorota Dywańska. WEMA, Warszawa 2015, 207 s.
 • Filozofia i wartości, IV2016 (2018) = Filozofia i wartości, IV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 329 s., dodruk 2018.
 • Polska a Żydzi = B. Wolniewicz, Polska a Żydzi: o sprawach polsko-żydowskich i paru innych, 3S Media, Warszawa 2018, 282 s.

1968

 • R. Suszko, Ontologia w ,,Traktacie” Wittgensteina, „Studia Filozoficzne” 1/ 1968, s. 97-121;

1969

 • Wł. Stróżewski, Ludwik Wittgenstein (rec.: Rzeczy i fakty), „Znak”, nr 175, s. 134-141;

1983

 • J. Hawranek, J. Zygmunt, Wokół pewnego zagadnienia z dziedziny półkrat górnych z jednością, „Logika” 15/ 1983, s. 59-68;

1987

 • J. Hołówka, Etyka wyrzeczeń i utylitaryzm: dedykowane Bogusławowi Wolniewiczowi, „Studia Filozoficzne” 11/ 1987, s. 41-50;
 • M. Omyła, Wzajemna niezależność zasad niefregowskiej semantyki zdań (Profesorowi Bogusławowi Wolniewiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin), „Studia Filozoficzne” 11/ 1987, s. 51-62;
 • B. Tadzik, (rec.: J. Woleński,Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985),Ruch Filozoficzny”nr XLIV,  nr 3-4/ 1987, s. 303-310. Nawiązanie do: Ontologia sytuacji;
 • K. Trzęsicki, (rec.: Ontologia sytuacji), „Ruch Filozoficzny” nr XLIV,  3/4/ 1987, s. 318-320. Odpowiedź: B. Wolniewicz, W sprawie ontologii sytuacji, „Ruch Filozoficzny” nr XLIV,  3-4/ 1987, s. 331–332; 

1988

 • J. Hawranek, J. Zygmunt, O kratach warunkowo dystrybutywnych,  “Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1017/ 1988, „Logika” 13, Wrocław 1988, s. 63-72;

1990

 • J. Hawranek, J. Zygmunt, Comments on a Question of Wolniewicz, „Bulletin of the Section of Logic” 19/ 1990, s. 128-132;
 • W. Krysztofiak, (rec.: Ontologia sytuacji), „Ruch  Filozoficzny”T. XLVII, nr 3-4/ 1990, s. 267-269;

1992

 • J. J. Jadacki, Sofizmat,„Edukacja Filozoficzna” 13/ 1992, s. 66-68. Polem. z:  B. Wolniewicz, Krótki komentarz do ewentyzmu punktowego, „Edukacja Filozoficzna” 13/ 1992, 64-65. Przedr. art. Wolniewicza w: Filozofia i wartości II, s. 117-119. B. Wolniewicz z kolei polemizował z: Z. Augustynek, Ewentyzm punktowy, „Studia Filozoficzne” 4/ 1990, s. 225-233;
 • M. Omyła, Filozoficzne aspekty języka logiki niefregowskiej (Profesorowi Bogusławowi Wolniewiczowi w kolejną rocznicę urodzin), „Edukacja Filozoficzna” 13/ 1992, s. 185-190;
 • B. Witkowska-Maksimczuk, O religii, [w:]Szkice z filozofii kultury i cywilizacji, „Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej” z. 49/ 1992,  s. 155-159;

1993

 • S. Kruszyńska, Religia i śmierć według B. Constanta, „Edukacja Filozoficzna” 16/ 1993, s. 85-86. Polem. z: B. Wolniewicz, O istocie religii, „Edukacja Filozoficzna” 14/1992, s. 5–30. Przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, s. 160–198;
 • M. Omyła, Ontologia sytuacji,„Sygnały Semiotyczne” 2/ 1993, s. 39-40. Jest to streszczenie Ontologii sytuacji B. Wolniewicza;
 • A.B. Stępień, W sprawie istoty religii słów kilka, „Edukacja Filozoficzna” 15/ 1993, s. 39-40. Polem. z: B. Wolniewicz, O istocie religii, „Edukacja Filozoficzna” 14/ 1992, s. 5–30. Przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, s. 160–198;

1994

 • B. Chwedeńczuk, Upiorny blask szubienicy,„Bez dogmatu. Kwartalnik kulturalno-polityczny” nr 11 (październik) / 1994, s. 13-14;
 • Książka kwartału: B. Wolniewicza „Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi”1993, dyskusja z udziałem: U. Schradego, A. Grzegorczyka, M. Przełęckiego i J. Górnickiej,„Przegląd Filozoficzny” R. 3,  4/ 1994, s. 133-142;
 • U. Schrade, Problemy filozoficzne w filozofii nieobecne, s. 133-136;
 • A. Grzegorczyk, Poglądy na istotę religii, s. 136-137;
 • M.  Przełęcki, s. 137-140;
 • J. Górnicka,  Głos w dyskusji nad książką Bogusława Wolniewicza„Filozofia i wartości”, s.140-142;
 • P. Okołowski,O wartościach i naturze człowieka (rec.: Filozofia i wartości), „Nowe Książki” 12/ 1994, s. 49-51;
 • U. Schrade, Metafizyka z życia wzięta(rec.: Filozofia i wartości), „Edukacja Filozoficzna” 18/ 1994, s. 307-312;
 • M. Środa, Życie i wartości (rec. Filozofii i wartości), „Życie Warszawy” 16.06.94;

1995

 • Wolniewicz Bogusław, [w:] S. Kalembka(red.), Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994. Materiały do biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 758, (link), s. 794, dostęp 30.10.2018;
 • J. Zubelewicz, (rec.: Filozofia i wartości), „Ruch Filozoficzny” LII, 2/ 1995, s. 249-253;

1996

 • „Filozoficzne aspekty kary głównej”. Polemika z artykułem B. Wolniewicza z udziałem: Eilstein, A. Geberle, J. Woleńskiego, H. Hiża, A. Grzegorczyka, D. Tanalskiego i J. J. Kolarzowskiego, „Edukacja Filozoficzna” 21/ 1996, s. 53-70:
  • H. Eilstein, („Podzielam pogląd prof. Wolniewicza…”), s. 53-54;
  • A. Gaberle, J. Woleński, Mniej rygoryzmu, więcej realizmu, s. 55-60;
  • H. Hiż, Czczy rygoryzm lub ponury, s. 60-61;
  • A. Grzegorczyk, („Zagadnienie poruszone przez Bogusława Wolniewicza…”), s. 61-62;
  • D. Tanalski, Czym jest człowieczeństwo?, s. 62-64;
  • J. J. Kolarzowski, Postawa abolicjonistyczna, s. 64-70;

1997

 • A. Bogusławski, Ad gustus licent hortari; gustus explicare necesse est,„Edukacja Filozoficzna” 23/ 1997, s. 91-101; przedr. w: tegoż, Roztrząsania nadlingwistyczne, Bel Studio, Warszawa, s. 167-176. Polem. z: B. Wolniewicz, Dwie uwagi polemiczne, „Edukacja Filozoficzna” vol. 22/1996, s. 123-126; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, II, s. 284–289. Z kolei B. Wolniewicz polemizował z: A. Bogusławski, Świętość jakości życia, „Przegląd Humanistyczny” XL, 2/ 1996, s. 1-39. Odp. B. Wolniewicza, Dopełniacz i styl, „Edukacja Filozoficzna” 23/ 1997, s. 111; przedr. w: Filozofia i wartości, II, s. 290–291;
 • A. Bogusławski,  A men convinced against his will is of the same option still,„Edukacja Filozoficzna” 23/ 1997, s. 103-110; przedr. w: tegoż, Roztrząsania nadlingwistyczne, Bel Studio, Warszawa s. 177-183. Polem. z: B. Wolniewicz, Eutanazja w świetle filozofii, „Edukacja Filozoficzna” 23/1997, s. 71-85; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, II, s. 233–250;
 • H. Hiż, Uwagi do artykułu Profesora Wolniewicza o eutanazji. „Edukacja Filozoficzna” 23/      1997, s. 87-90. Dotyczy art. B. Wolniewicza, Eutanazja w świetle filozofii, „Edukacja Filozoficzna” 23/1997, s. 71-85; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, II, s. 233-250;
 • U. Schrade, Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Bogusława Wolniewicza. „Edukacja Filozoficzna” 24/ 1997, s. 5-13;
 • Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, red. M. Omyła, Wydz. Filoz. i Socjol. UW, Warszawa 1997, s. 390 (U. Schrade, Profesor Bogusław Wolniewicz, s. 7-15; P. Okołowski, Bibliografia prac Bogusława Wolniewicza (do 1998 r.), s. 17-29);

1998

 • P. Okołowski, Dziewięć tez o przeszczepach, „Rzeczpospolita” 29.06.1998, s. 8;
 • M. Omyła, Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Profesorowi Bogusławowi Wolniewiczowi. „Edukacja Filozoficzna” 26/ 1998, s. 325-327;
 • M. Seroka, Eksterioryzacja pustki (reportaż), „Życie” 05.08.1998, s. 10;

1999

 • F. Michalik, D. Kisiel, (rec.: Filozofia i wartości, II), „Etyka”, nr 32/ 1999, s. 249-253;
 • U. Schrade, Logika i metafizyka: zdrowy rozsądek i rzeczywistość(rec.: Filozofia i wartości II) „Edukacja Filozoficzna” 27/ 1999, s. 379-387;
 • U. Schrade, Neoaugustynizm na pewno nie – więc co? „Edukacja Filozoficzna” 28/ 1999, s. 57-62. Odpowiedź na polem. Z. Wójcikiewicza, Pogaństwo czy wręcz przeciwnie? „Edukacja Filozoficzna” 28/ 1999, s. 53-56;
 • Z. Wójcikiewicz, Pogaństwo czy wręcz przeciwnie? „Edukacja Filozoficzna” 28/ 1999, s. 53-56. Polem. z: U. Schrade,Logika i metafizyka: zdrowy rozsądek i rzeczywistość (rec.: Filozofia i wartości, II) „Edukacja Filozoficzna” 27/ 1999, s. 379-387;
 • J. Zubelewicz, Bogusław Wolniewicz: kara śmierci – tak, eutanazja – tak(rec.: Filozofia i wartości II), „Najwyższy Czas”32-33/ 1999 (7-14.08.1999), s. 32-34. W tytule w tekście omyłkowo wpisano: eutanazja – nie.

2000

 • J. J. Jadacki, Widmo filozofii polskiej. Jak mówić o współczesnej filozofii? – prof. Bogusławowi Wolniewiczowi odpowiada Jacek Jadacki,„Życie” 267/ 2000 (16.11.2000), s. 15. Polem. z: B. Wolniewicz, Nadchodzi czas filozofii: po Bohdanie Chwedeńczuku o dokonaniach i słabościach XX-wiecznej filozofii mówi prof. Bogusław Wolniewicz [rozmawiał T. Stawiszyński], „Życie” 251/ 2000 (26.10.2000), s. 13-14; przedr. art. B. Wolniewicza pt. Nadchodzi czas filozofii, [w:] Filozofia i wartości, III, s. 103–110;

2001

 • S. Dąbrowski, W sprawie odczytu prof. Bogusława Wolniewicza „Myśli o Jedwabnem”:  sprawdzenia i dopowiedzi, „Ruch Filozoficzny” t. 58, 3-4/ 2001, s. 557-571. Polem.  z: B. Wolniewicz: Myśli o Jedwabnem[odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 30.04.2001 r.]. Odp.: B. Wolniewicz, „Ruch Filozoficzny” t.  59, 2/ 2002, s. 400-401. S. Dąbrowski wygłosił odczyt w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 21.05.2001 r. B. Wolniewicz nadesłał swoją odpowiedź (dat.: Warszawa, 20.02.2002 r.) do Oddziału Gdańskiego PTF, a Oddział Gdański przesłał ją wraz z pismem przewodnim do redakcji Ruchu Filozoficznego;
 • J. Hołówka, Klonowanie fałszywych analogii. „Rzeczpospolita” 13/ 2001 (17.01.2001), s. A9. Polem. z: B. Wolniewicz, Barbarzyństwo w szacie humanizmu, „Rzeczpospolita” nr 6/ 2001 (8.01.2001), s. A9(O klonowaniu); przedr. art. B. Wolniewicza pt. Humanizm czy barbarzyństwo, [w:] Ksenofobia i wspólnota 2003 (2010), s. 157–162;
 • M. Machinek, Istoty podobne do człowieka?, „Rzeczpospolita” 1.02.2001, (link), 1.02.2001, dostęp 30.10.2018. Ustosunkowanie się do polemiki: Hołówka – Wolniewicz w sprawie klonowania (2001);
 • U. Schrade, M. Omyła, Bogusław Wolniewicz, „Edukacja Filozoficzna” vol. 31/ 2001, s. 190-218;
 • J. Zubelewicz, Filozofia praktyczna Bogusława Wolniewicza(rec.: Filozofia i wartości II), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 111, 5/ 2001, s. 155-158;

2002

 • J. Kopania, Etyczny wymiar cielesności, Aureus, Kraków 2002;
 • M. Marianek, Przeszczepy. Prof. Wolniewicz atakuje sławę polskiej kardiochirurgii: ludożerczy pomysł Religi, „Życie Warszawy” 9-11.11.2002, s. 5;
 • M. Przełęcki, Czy moralna doskonałość jest naszą powinnością?,[w:] tegoż, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002, s. 135-141. Polem. z: B. Wolniewicz, Etyka abstrakcyjna i konkretna, [w:] M. Omyła (red.), Nauka i język, Marianowi Przełęckiemu w siedemdziesiątą    rocznicę urodzin, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1994, s. 393–398; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, II, s. 186–193;
 • U. Schrade, Uwagi do artykułu Bogusława Wolniewicza „Ewolucja a rewolucja”, „Edukacja Filozoficzna” 34/ 2002, s. 75-81. Art. „Ewolucja a rewolucja” był wydrukowany w „Edukacji Filozoficznej” 1989, nr 7, s. 151-155 i przedrukowany w: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Warszawa 1993 (1998), s. 120-124;

2003

 • M. Nowacka, Etyka a transplantacje, PWN, Warszawa 2003. Nawiązanie do rozwiązań Wolniewicza, zwłaszcza na s. 105-136;
 • P. Okołowski,Kłopot z człowiekiem (rec. Filozofii i wartości, III), „Arcana: kultura, historia, polityka”, nr 53, 5/ 2003, s. 201-208;
 • T. Tyszka, (rec. Ksenofobia i wspólnota2003), „Najwyższy Czas!: pismo konserwatywno-liberalne” nr 46/ 2003, s. XXXV-XXXVII;
 • B. Wildstein, O fałszywym pojmowaniu praw człowieka i obywatela, „Rzeczpospolita” nr 233/2002, s. A7. Polem. z: B. Wolniewicz, Duch utopii, „Rzeczpospolita”  nr 215/ 2002, s. A7; przedruk art. B. Wolniewicza pt. O tzw. prawach człowieka, [w:] tegoż, Ksenofobia i wspólnota, 2003 (2010), s. 91-101;

2004

 • J. Bartyzel, Ojkofobia, [w:]Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIII , Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2004, s. 223-227, (link), dostęp 29.10.2018. Na stronie: Organizacja Monarchistów Polskich. Portal legitymistyczny (link);
 • Dyskusja nad książką Zbigniewa Musiała i Bogusława Wolniewicza „Ksenofobia i wspólnota, Arcana, Kraków 2003, s. 247, Ireneusz Krzemiński, Paweł Okołowski,  Ulrich Schrade, Jan Srzednicki, „Ruch Filozoficzny”, t. LXI, nr 2/ 2004, s. 289-313:
  • U. Schrade, Rewaluacja ksenofobii, s. 289-298,
  • J. Srzednicki, Ksenofobia i wspólnota, s. 299-301,
  • P. Okołowski, Uwagi o książce, s. 303-306,
  • I. Krzemiński, Kilka uwag, s. 307-313;
 • J. Jadacki, Polska racja stanu a cywilizacja Zachodu (rec. Filozofia i wartości,III), „Odra” (Wrocław) 5/ 2004, s. 23-26;
 • J. Zubelewicz, Jaka jest natura człowieka ? (rec.: Ksenofobia i wspólnota, 2003), „Arcana: kultura, historia, polityka” 3/ 2004, s. 207-210;

2005

 • A. Stępnik, Przyczynek do hermeneutyki logicznej, „Edukacja Filozoficzna” 39/ 2005, s. 57-74. Polem. z: B. Wolniewicz, Hermeneutyka logiczna, „Studia Filozoficzne” 7, s. 27–40; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, II, s. 24–43;

2006

 • M. Łazarz, [Teoria krat sytuacji], praca magisterska, promotor prof. dr hab. Piotr Wojtylak,  Zakład Logiki Matematycznej UŚ, Katowice 2006;
 • W. Mackiewicz, Prawa człowieka, „Edukacja Filozoficzna” 41/ 2006, s. 57-72. Polem. z: B. Wolniewicz,Sens kary podług Kanta, „Edukacja Filozoficzna” vol. 40/ 2005, s. 5-17; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości IV, s. 179–193;
 • U. Schrade, (rec.: Trzy nurty), „Ruch Filozoficzny” t. LXIII, 4/ 2006, s. 631-643;
 • M. Środa, Barbarzyńskie pomysły Giertycha, „Rzeczpospolita” 256/2006  (2.11.2006); Polem. z: B. Wolniewicz, Młodzież nie trudna, lecz występna, „Rzeczpospolita” 255/2006 (31.10.2006); przedr. art. Wolniewicza w: Szkoła polska: między barbarzyństwem i Europą: lekcja „toruńska” i ślady prasowe – pięć lat później i co dalej?, L. Witkowski (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 210–211 oraz pt. Młodzież trudna czy występna[w:] O Polsce i życiu, s. 222–226;
 • D. Wilczak, M. Chudy, Niemaryjny profesor: postać tygodnia, „Newsweek Polska” 16/ 2006 (18.04.2016), s. 6;
 • K. Wójcik, Policja doprowadzi profesora, „Rzeczpospolita” 29.11.2006, s. A5;

2007

 • M. Łazarz, Kraty sytuacji elementarnych, praca doktorska, promotor J. Hertrich-Woleński, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kraków 2007, 92 s. (link), dostęp 26.10.2018; Problematyka pracy mieści się w paradygmacie nakreślonym przez B. Wolniewicza w monografiach Ontologia sytuacjioraz Logic and Metaphysics;
 • M.E. Nowak, (rec.: Trzy nurty), „Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne” (Warszawa WSFiZ),  t. 4/ 2007, s. 254-260, (link), dostęp 24.10.2018;
 • M. Przełęcki, O dwóch koncepcjach postępowania moralnego, „Edukacja Filozoficzna” 44/2007, s. 19-26;

2008

 • L. Sosnowski,Uwagi o mierze „sztuki”.  Ludwig Wittgenstein wobec wartości, Seria BT (II), publikacja 90z 158, Wydawca Collegium Columbinum, Kraków 2008, 185 s., (link), dostęp 28.10.2018; tylko fragment jest dostępny w pdf;
 • J. Zubelewicz, O relacjach między ksenofobią a wspólnotą: Zbigniew Musiał i Bogusław Wolniewicz,[w:] A. Brożek, J. Jadacki (red.), VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20.09.2008 roku. Księga streszczeń, Wydawnictwa Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, s. 385-386;
 • J. Zubelewicz, Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, 96 s. Autor w wielu miejscach powołuje się na teksty B. Wolniewicza;

2009

 • B. Chwedeńczuk, Tako rzecze Wolniewicz, czyli o antysemityzmie, „Zdanie” (publikacja Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”) 3/4/ 2009, s. 106-111;
 • A. Kowalczyk, Etyka wobec problemów moralnych współczesnej medycyny – na przykładzie poglądów Petera Singera i Bogusława Wolniewicza, praca magisterska, promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ, Instytut Filozofii Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009;
 • J. L. Krakowiak, Życiowa etyka konkretna czy intencjonalne postponowanie humanizmu?, „Edukacja Filozoficzna” 47/ 2009, s. 49-54. Polem. z: B. Wolniewicz,O wartości życia – względnej i bezwzględnej, „Edukacja Filozoficzna” vol. 46/ 2008, s. 47–58; przedr. art. B. Wolniewicza w: O Polsce i życiu, s. 34–49 oraz w: Filozofia i wartości, IV, s. 261–272;
 • K. Nagrodzki,Znaj proporcjum Mocium Panie, „Myśl Polska” (Warszawa) nr 12/ 2009 (22.03.2009), s. 15, (link), 19.03.2009 oraz (link), 5.05.2009. Jest to list K. Nagrodzkiego do Rady Etyki Mediów w związku z oświadczeniem, które zostało wydane i rozkolportowane przez REM w sprawie wypowiedzi prof. Bogusława Wolniewicza w Radiu Maryja;
 • ND, PAP, Rada Etyki Mediów apeluje do Radia Maryja, (link), 27.02.2009, dostęp 30.10.2018;
 • M. Omyła, Paradygmat fregowski a teorie sytuacji, „Filozofia Nauki” nr 17, nr 4/ 2009, s. 35-47, (link), dostęp 29.10.2018. W szczególności punkt 3. Ontologia sytuacji, s. 42-44;
 • PAP, Radio Maryja znów skrytykowane za antysemityzm, (link), 27.02.2009, dostęp 23.02.2019;
 • J. Perzanowski, Miejsce Wittgensteina w PL-metafizyce, [w:] J. Bremer, J. Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony do Krakowa” = „Krakau zugeteilt”, WAM, Kraków, 2009, s. 83-122, (link), dostęp 27.10.2018;
 • J. Smakulska,Stanowisko Bogusława Wolniewicza w kwestii eutanazji, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” t. 10/ 2009, s. 45-61, (link), dostęp 27.10.2018;
 • B. Śliwerski, Wrogie sobie pedagogie, (link), 17.07.2009, dostęp 28.07.2009; nie ma dostępu 5.11.2018. Autor wyróżnia pedagogikę tradycyjną (np. B. Wolniewicz) i pedagogikę humanistyczną (np. B. Śliwerski);
 • wyrus, Profesor W. i profesor W. o wolnej woli, determinizmie i odpowiedzialności (referat), (link),9.01.2009, dostęp 28.10.2018.  Referat dotyczy polemiki B. Wolniewicza z J. Woleńskim: J. Woleński,Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 29/ 1996, s. 176-209, (link), dostęp 28.10.2018; B. Wolniewicz, Determinizm i odpowiedzialność, [w:] Filozofia i logika: w stronę Jana Woleńskiego, J. Hartman (red.), Wyd. Aureus, Kraków; przedr. w: Filozofia i wartości, III, s. 113-119;
 • tka ram, „Radio Maryja sieje antysemityzm”, (link), 6.02.2009, dostęp 29.10.2018. 

2010

 • J. Bodakowski, Wolniewicz sam o sobie (rec.: Zdanie własne),[w:] Prawica. Net. Opinie polskiej prawicy, (link), 7.12.2010 oraz (link), 7.12.2010, dostęp 23.02.2019, na stronie: Bibuła. Pismo niezależne; 
 • M. Eckardt, Prawoskrętny, (link), 18.10.2010, dostęp 21.02.2019, na stronie: fronda.pl;
 • M. Grabowski, Potomstwo Romana Dmowskiego, (link), 12.11.2010. Nawiązanie do tekstu  M. Eckardta Prawoskrętnyi książki Zdanie rozumne;
 • Sz. Kolwas, (rec.: Zdanie własne), „Ruch Filozoficzny” t. LXVII, 4/ 2010, s. 835-838;
 • M. Masny, Kochajmy się!, „Najwyższy Czas!: pismo konserwatywno-liberalne” nr 12/ 2010 (18.03.2010), s. X-XI. Polem. z: B. Wolniewicz,Trzeba  iść w bój przeciw islamowi?; rozm. przepr. T. Sommer, R. Pazio, „Najwyższy Czas!” nr 10/ 2010, s. VII-IX, (link), dostęp 25.10.2010; przedr. rozm. pt. Trzeba iść w bój, czyli sprawa meczetu w Warszawie, [w:]  Zdanie własne, s. 146–152;   
 • S. Michalkiewicz,  Rzymski katolik niewierzący (rec.: Zdanie własne), (link), 6.12.2010, dostęp 24.02.2019. Przedr. „Nasz Dziennik” (wyd. 3), nr 289/ 2010 (11.12.2010), s. 25;
 • A. Nowacka, Filozofia wychowania Bogusława Wolniewicza, praca podyplomowa, promotor dr J. Zubelewicz, Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010;
 • M. Przełęcki, Czy ludzie są dobrzy? „Edukacja Filozoficzna” 49/ 2010, s. 75-82;
 • J. Smakulska, Stanowisko Bogusława Wolniewicza w kwestii aborcji, [w:] A. Kiepas, E. Struzik (red.), Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 404-415;
 • B. Śliwerski, Akademickie prowokacje (rec.: Zdanie własne), (link), 10.10.2010, dostęp 20.06.2013;
 • J. Zubelewicz, O relacjach między ksenofobią a wspólnotą: Zbigniew Musiał i Bogusław Wolniewicz, [w:] W. Słomski (red.),Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, Wydawnictwo WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2010, s. 497-501;

2011

 • A. Chudzik, Dydaktyka szkoły wyższej: Bogusław Wolniewicz, Ulrich Schrade i Ewa Stanisławiak, praca podyplomowa, promotor dr hab. J. Zubelewicz, Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011;
 • M. Janiszewska, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Ruch Filozoficzny” t. LXVIII, 3/ 2011, s. 655-657;
 • P. Krawczyk, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” (Warszawa) 1/2011,s. 203-207, (link), dostęp 1.02.2014;
 • M. Kuźma, O woli jako przyczynie działania – na podstawie rozważań Bogusława Wolniewicza (link), praca licencjacka, promotor dr M. Głowala, Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, 25 s. Autor zmienił nazwisko i w r. 2015 nazywał się Mateusz Karmowski. Patrz jego książka Trzy zastanowieniaz r. 2015;
 • P. Lichota, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” 1/ 2011, s. 208-215, (link), dostęp 1.02.2014;
 • M. Omyła, Wolniewicz Bogusław, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2: M-Ż, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 834-836;
 • M. Sekrecki, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” 2/ 2011, s. 181-190, (link), dostęp 1.02.2014;
 • J. Smakulska,  Bogusława Wolniewicza ocena moralna działań biotechnologicznych,  „Archeus : studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” t. 12/ 2011, s. 19-32, (link), dostęp 27.10.2018;
 • U. Stefaniuk, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” (Warszawa), 2/ 2011, s. 279-282, (link), dostęp 1.02.2014;
 • M. Wolski, Rozkosze niepoprawności(rec. Ksenofobia i wspólnota2010), „Gazeta Polska” (Warszawa) nr 10/ 2011, s. 27;
 • J. Zegzuła-Nowak, (rec.: Zdanie własne), „Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej”, nr 2/ 2011, s. 162-165, (link), dostęp 24.10.2018;
 • P. Ziółkowski, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Studia Dydaktyczne” (Uniwersytet Łódzki) tom 23/2011, od s. 275, http://dydaktyka.uni.lodz.pl/;

2012

 • J. Kaczmarek, Two types of ontological structure. Concepts Structures and lattices of elementary situations, “Logic and Logical Philosophy(link) (nr 21), 2/ 2012, s. 165-174;
 • S. Kapustka (Mielec), Odcienie ksenofobii. Z filozofii wartości Bogusława Wolniewicza, [w:] VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: polityka a wartości i interesy (Iwonicz, 21–24.06.2012): tezy, s. 30, (link), 10.04.2012, dostęp 14.11.2018. Na stronie: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich (Rzeszów). Organizatorzy konferencji: Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich; miejsce obrad:  Pałac Załuskich – Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • B. H. Kozłowska, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2/ 2012, s. 657-660, (link), dostęp 1.02.2014;
 • U. Legierska, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 1/ 2012, s. 577-582, http://www.humanum.org.pl/studiahumanistyczne/wp-content/uploads/2013/07/SiE-2012-nr-1.pdf, dostęp 1.02.2014;
 • A. Oniszk-Pawłowska, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2/ 2012, s. 665-679, (link), dostęp 1.02.2014;
 • J. Smakulska, Bogusława Wolniewicza rozumienie fenomenu śmierci, „Kultura i wartości”  4/ 2012, s. 19–32, (link), dostęp 26.10.2018;
 • J. Smakulska, Zbieżność poglądów Bogusława Wolniewicza i Stevena Pinkera w kwestii zła w naturze ludzkiej, „Archeus: studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” t. 13/2012, s. 85-103, (link), dostęp 27.10.2018;
 • A. Turek, P. Szczepański, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” 1/ 2012, s. 309-317, (link), dostęp 1.02.2014;
 • M. J. Wróbel, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2/ 2012, s. 639-644, (link), dostęp 1.02.2014;
 • J. Zegzuła-Nowak, Bogusław Wolniewicz o filozofii i polityce (rec.: O Polsce i życiu), „Edukacja Filozoficzna” 53/ 2012, s. 173-177;
 • I. Zgłobicka, O jakość nauczania (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Edukacja Filozoficzna” vol. 54/ 2012, s. 211-216, (link), dostęp 1.02.2014;
 • J. Zubelewicz, Przyczyny przemocy uczniów wobec nauczycieli. Pedagogika akademicka a pedagogika Johanna F. Herbarta i Bogusława Wolniewicza, [w:] E. Anhalt, D. Stępkowski (red.), Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych, Wydawnictwo Salezjańskie, WNP UKSW, Warszawa 2012, s. 185-211;
 • P. Żywicki, (rec.: Dydaktyka szkoły wyższej), „Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne”, 1/ 2012, s. 305-307, (link), dostęp 1.02.2014;

2013

 • P. Bielawski, Kilka uwag do „Kilku tez do sporu o aborcję” Bogusława Wolniewicza, (link), 05-07-2010, ostatnia zmiana 11-02-2013. 
 • J. Bodakowski, Prof. Wolniewicz o szkodliwości islamu, (link), 25.09.2013, dostęp 21.02.2019, na stronie: blogmedia24.pl. Przedr.: (link), 26.09.2013, na stronie: prawy.pl. Streszczenie referatu B. Wolniewicza pt. „Czy Polsce zagraża islam?” wygłoszonego dn. 25.09.2013 na spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle w Warszawie;
 • elig, „Czy Polsce zagraża islam?”, czyli „straszny dziadunio”, (link), 25.09.2013, dostęp 21.02.2019. Omówienie referatu B. Wolniewicza pt. „Czy Polsce zagraża islam?” wygłoszonego dn. 25.09.2013 na spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle w Warszawie.
 • J. Kopania, Bycie bliźnim jako powinność moralna, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Fenomen Mądrości” (Poznań) 10/ 2013, s. 87-104, (link), dostęp 24.02.2019;
 • M. Łazarz, O kratach sytuacji, [w:] J. Juchnowski i R. Wiszniowski (red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznycht. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 71-77, (link), dostęp 26.10.2018. Jest to analiza Wolniewicza teorii sytuacji. Przywołano podstawowe fakty o kratach Wolniewicza oraz wskazano na możliwe uogólnienia. Porównano też semantykę Wolniewicza z semantyką Kripkego;
 • J. Smakulska, Determinizm a odpowiedzialność, „Archeus: studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” t. 14/ 2013, s. 109-125, (link), dostęp 27.10.2018. Nawiązanie m.in. do: B. Wolniewicz, Determinizm i odpowiedzialność, [w:] J. Hartman (red.), Filozofia i logika: w stronę Jana Woleńskiego, Wyd. Aureus, Kraków 2000; przedr. art. B. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, III, s. 113–119;
 • A. Stępnik, W sprawie pojęcia kłamstwa, „Edukacja Filozoficzna” 56/ 2013, s. 101-115, (link), dostęp 24.10.2018. Polem. z: B. Wolniewicz, O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna” vol. 54/2012, s. 5-27, (link), dostęp 25.10.2018; przedr. art. Wolniewicza w: Filozofia i wartości, IV, s. 149–171;
 • J. Zubelewicz, Pedagogika ogólna Bogusława Wolniewicza i problem sankcji w edukacji, „Lumen Poloniae” (Warszawa) nr 1/ 2013, s. 55-70, (link), dostęp 9.01.2016; tłum. ros. Zubelewicz 2014;
 • P. Zychowicz, Możemy liczyć tylko na siebie, rozmowę przeprowadził Rafał Pazio, „Najwyższy Czas!: pismo konserwatywno-liberalne” 37/38/ 2013 (17.09.2013), s. XVIII-XIX;

2014

 • J. Bodakowski, Wolniewicza – „Ksenofobia i wspólnota” i „O Polsce i życiu”, (link), 28.04.2014, dostęp 28.10.2018, na stronie: salon24.pl. Przedruk: (link), 28.04.2014, dostęp 21.02.2019. Centrum Edukacyjne Powiśle zorganizowało w dn. 23.04.2014 spotkanie z B. Wolniewiczem. Spotkanie było poświęcone promocji w/w książek: Ksenofobii i wspólnocie i O Polsce i życiu. Patrz Wolniewicza wykład 24, Skażona ziemia, Spotkanie, cz. I (link), 23.04.2014 oraz wykład 25, Półksiężyc nad Nowym Jorkiem, Spotkanie cz.2, (link), 23.04.2014;
 • T. A. Puczyłowski, O celowości kłamstwa (uwagi o definicjach kłamstwa i kłamania), „Edukacja filozoficzna” vol. 57/ 2014, s. 5-25, (link), dostęp 30.10.2018. Polem. z: A. Stępnik, W sprawie pojęcia kłamstwa, „Edukacja Filozoficzna” vol. 56/ 2013, s. 101-115, (link), dostęp 30.10.2018 i pośrednio z art. B. Wolniewicza, O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna” vol. 54/  2012, s. 5-27, (link), dostęp 30.10.2018
 • J. Smakulska, Abolicjonizm jako przejaw aktywizmu prawniczego, „Archeus: studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” t. 15/ 2014, s. 79-92, (link), dostęp 27.10.2018;
 • J. Stanisławek, Zdanie rozumne(rec.: Zdanie własne), „Edukacja Filozoficzna” 58/ 2014, s. 135-147, (link) odczyt 24.10.2018;
 • J. Zubelewicz, Pedagogika ogólna Bogusława Wolniewicza (Общая педагогика Богуслава Вольневича), „Zeszyty Humanistyczne Państwowej Zaporoskiej Akademii Inżynierskiej” (“ГуманітарнийвісникЗапорізькоїдержавноїінженерноїакадемії”), Państwowa Zaporoska Akademia Inżynierska (Запорцзька державна цнженерна академця), Zaporoże – Ukraina (Запоріжжя) 2014, nr 59, s. 170-180, (link), dostęp 11.11.2018 lub (link), dostęp 11.11.2018. Przetłumaczony na język rosyjski artykuł Pedagogika ogólna Bogusława Wolniewicza i problem sankcji w edukacji(2013);

2015

 • ambrozymucha [Ambroży Mucha], Bogusław Wolniewicz: zatapiać łodzie z imigrantami, a nie ratować, (link), 16.06.2015, dostęp 28.10.2018;
 • M. Chmura, A. Dominiczak, J. Tabisz, „Należy zatapiać imigrantów”:  czy filozof powinien odpowiadać za takie słowa?, (link), kamera i montaż J. Tabisz, 12.06.2015, na stronie: Racjonalista.tv. Nawiązanie do wypowiedzi B. Wolniewicza na temat tzw. imigrantów;
 • Czarna Limuzyna, (link), 28.09.2015;
 • G. Maciejewski, Bogusław Wolniewicz vs Olga Tokarczuk, (link), 21.10.2015, dostęp 17.10.2018;
 • P. Okołowski, Filozofia i los. Szkice tychiczne, TAiWPN Universitas, Kraków 2015 (O wartościach i naturze ludzkiej, s. 155-161; Kłopot z człowiekiem, s. 162-174; Uwagi o książce Ksenofobia i wspólnota, s. 175-180);
 • P. Wielgucki [Matka Kurka], Jak Pan Bóg ręką niedoszłego absolwenta ocalił myśl chrześcijańską przed Wolniewiczem, (link), 6.09.2015, dostęp 21.02.2019, na stronie: Kontrowersje.net. Portal niereglamentowany;

2016

 • Artur, Trójkąt prof. Wolniewicza, czyli o co tak naprawdę chodzi w Polsce i UE, (link), 8.01.2016, dostęp 30.10.2018.  Dotyczy 58. wykładu Wolniewicza  pt. „Trójsojusz” czyli zrozumieć zgodę, wygłoszonego 30.05.2015 w „Głosie Racjonalnym”;
 • Czarna Limuzyna [pseudonim], Czy Filozofia może pomóc Chrześcijaństwu i Kościołowi? (link), 24.12.2016. Rec. wykładu B. Wolniewicza „Głos racjonalny” nr 91: Chrześcijaństwo a filozofia współczesna, wygłoszonego dn. 8.12.2016 na UW, (link), 8.12.2016, dostęp 22.02.2019;
 • J. Kotarski, Komprador z profesorskiego nadania, (link), 5.02.2016, dostęp 23.02.2019, na stronie: KOD komitet obrony demokracji, https://www.ruchkod.pl/; 
 • K. Majak, Nazwiesz go bohaterem, on nazwałby cię „kwiczącym lewactwem”. Prof. Bogusław Wolniewicz to bohater z innej bajki, (link), 1.02.2016, dostęp 22.02.2019;
 • Redakcja, Prof. Wolniewicz: środowisko „polskich Żydów jest nastawione antypolsko, (link), 30.09.2016, dostęp 20.10.2018
 • E. Tkaczyk, Filozofia prawa Bogusława Wolniewicza, (link), praca magisterska, promotor dr hab. J. Zubelewicz, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016;

Dodatkowo:

 • Мама-Медведица (Ursa), Профессор Богуслав Вольневич:Поляки способны только грызться между собой, (link), 2.05.2016, dostęp 11.11.2018. Obszerny komentarz czytelników rosyjskiego portalu. Tłum. z j. polskiego: Polacy tylko żreć się ze sobą potrafią (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Maciej Pieczyński), „Do Rzeczy” 17/ 2016, 28.04.2016, s. 60–62; przedr. „Do Rzeczy”. Prof. Bogusław Wolniewicz: Polacy tylko żreć się ze sobą potrafią, (link), 29.04.2016, dostęp 11.11.2018.

2017

 • J. Bartyzel, Prof. Bartyzel: Bogusław Wolniewicz – in memoriam, oprac. A. Jakubczyk, (link), 12.08.2017, dostęp 27.10.2018. Powyższy tekst stanowi kompilację facebookowych wpisów profesora Bartyzela;
 • J. Bodakowski, Profesor Wolniewicz doceniany przez prawicowców zwolennik aborcji, eutanazji, integracji z UE, i Izraela, (link), 6.08.2017, dostęp 29.10.2018, na stronie: prawy.pl;
 • K. Cierpisz, Wolniewicz, lewactwo, Izrael – czyli ciszej nad tą trumną!, (link), 16.01.2018, dostęp 21.02.2019;
 • In memoriam: Profesor Bogusław Wolniewicz (1927–2017), (link), 26.08.2017, dostęp 26.10.2018;
 • S. Jędrczak, Wbrew humanizmowi. Racjonalizm transcendentalny Bogusława Wolniewicza (rec.: Filozofia i wartości IV), „Kultura i Wartości” 22/ 2017, s. 197-206, (link) dostęp 28.10.2018;
 • A. Kazimierczuk,  W wieku 90 lat zmarł w Warszawie profesor Bogusław Wolniewicz, filozof i publicysta, słynący z kontrowersyjnych poglądów, (link), 5.08.2017;
 • M. Kądzielska, Odszedł profesor Bogusław Wolniewicz – żelazny umysł i niezłomny charakter, (link), 13.08.2017, dostęp 29.10.2018;
 • D. Kowalczyk SJ, Ksenofobia czy ojkofobia?, „Idziemy” ( nr 627) 41/ 2017 (8.10.2017), (link),  5.10.2017, dostęp 28.10.2018. Nawiązanie do Ksenofobii i wspólnoty2010
 • D. Kowalczyk SJ, Rzymski katolik – niewierzący, „Gość Niedzielny” 43/2017 (26.10.2017), (link), 26.10.2017, dostęp 28.10.2018;
 • T. Laskus, Prof. Wolniewicz – „Młot na intelektualnych tandeciarzy”, (link), 6.08.2017, dostęp 28.10.2018;
 • M. Memches, Memches o Putinie: Dobrze byłoby rozróżniać te 2 rzeczy – etos twardziela z KGB od konserwatyzmu, (link), 9.08.2017, dostęp 22.02.2019;
 • S. Michalkiewicz, Rzymski katolik niewierzący, (link), 8.08.2017, dostęp 17.08.2018;
 • M. Mirosławski, Teodycea a logika modalna. Bogusława Wolniewicza polemika z krytyką teodycei u Pierre’a Bayle’a, „Racjonalia” 7/ 2017, s. 35–54, (link) lub (link), dostęp 28.10.2018. Nawiązanie do: B. Wolniewicz, Krytyka teodycei u Bayle’a, [w:] Filozofia i wartości, II, s. 84-108;
 • MWł, Ostro krytykował islam i polityczną poprawność. W wieku 90 lat zmarł prof. Bogusław Wolniewicz, (link), 5.08.2017, dostęp 22.02.2019;
 • M. Narbutt, Śmierć to metafizyczny skandal: wspomnienie o prof. Bogusławie Wolniewiczu, (link), 6.08.2017, dostęp 27.10.2018, na stronie: wpolityce.pl; 
 • P. Okołowski,Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza„Przegląd Filozoficzny” 3/ 2017, s. 267-277, (link);
 • W. Olszański (pseudonim Aleksander Jabłonowski), Zmarł Prof. Bogusław Wolniewicz, gigant którego wszyscy się bali, (link), nagranie 6.08.2017, dostęp 21.02.2019, na stronie: Immutabilis doctrinaChristi, (link). Kolejne nagranie: (link), 12.01.2019;
 • G. Osika, Teoria kontroli i niepokoju/niepewności W. Gudykunsta jako narzędzie przełamywania zachowań ksenofobicznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 122/ 2017  (nr kol. 1990), s. 297-308, (link), dostęp 29.10.2018 (lub: link). W punkcie 2. Ksenofobia (s. 301-303) autorka polemizuje z rozumieniem ksenofobii przez B. Wolniewicza i Z. Musiała w Ksenofobii i wspólnocie2010;
 • PAP, Prof. Hołówka: Wolniewicz był jednocześnie radykalny i wrażliwy, 5.08.2017, dostęp 29.10.2018. Na stronie: Gazeta Prawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl/;
 • PAP/kz/mś, Zmarł prof. Bogusław Wolniewicz, (link), 5.08.2017, dostęp 29.10.2018;
 • M. Pencuła, Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej, praca doktorska (maszynopis), promotor dr hab. P. Okołowski, Instytut Filozofii UW, Warszawa 2017, 225 s., rozdział 5. Bogusław Wolniewicz, s. 189-216;
 • L. Radkiewicz, Nie żyje profesor Bogusław Wolniewicz, (link), 10.08.2017, dostęp 28.10.2017;
 • K. Skowroński, Śp. Profesor Bogusław Wolniewicz – bezkompromisowy rycerz myśli, „Kurier WNET” 39/ 2017, s. 1, (link), 7.09.2017, dostęp 23.02.2019;
 • T. Sommer, Wspomnienie o mędrcu: Bogusław Wolniewicz, „Najwyższy Czas!: pismo konserwatywno-liberalne”  nr 34/35/ 2017,14-27 VIII 2017,s. XVI-XVII. Przedr. [w:] B. Wolniewicz, Polska a Żydzi. O sprawach polsko-żydowskich i paru innych, 3S Media Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 11-14;
 • A. Szlęzak, Prof. Bogusław Wolniewicz zmarł, gdy był Polsce tak bardzo potrzebny, (link), 6.08.2017;
 • B. Śliwerski, Poskręcana pedagogika, (link), 23.11.2017, dostęp 28.10.2018;

2018

 • J. Bodakowski, Przypominamy jak przez lata profesor Wolniewicz wspierał Izrael, (link), 26.05.2018, dostęp 21.02.2019, na stronie: prawy.pl. Przedruk z pozytywną oceną artykułu Bodakowskiego: (link), 26.05.2018;
 • M. Eckardt, Prawoskrętny, (link), 7.08.2018, na blogu: Salon24. Przedruki: „Myśl Polska” sierpień 2018, (link), sierpień 2018; (link), 7.08.2018; (link), 7.10.2018;
 • M. H. Górny, Wolność i wartości. Wokół myśli Bogusława Wolniewicza, „PRO FIDE REGE et LEGE” 2 (80)/ 2018. Przedruk fragmentu tekstu, (link), 30.12.2018, dostęp 23.02.2019;
 • K. Karoń, 19.10.2018 – K. Karoń o tym czy socjalizm jest sprzeczny z katolicyzmem? Prof. Wolniewicz i szkoły integracyjne!, (link), nagranie 19.10.2018, dostęp 21.02.2019. Ponowne nagranie: (link), 20.10.2018 [Odpowiedź Karonia na pytanie: Co pan sądzi o tym nurcie marksizmu, który reprezentował prof. Bogusław Wolniewicz i o samym profesorze?]
 • D. Kowalczyk SJ, Diabeł jest cierpliwy, „Gość Niedzielny” 24/ 2018, (link), 14.06.2018, dostęp 29.10.2018. Nawiązanie do: B. Wolniewicz, Słowo „godność” w propagandzie naszego czasu”, [w:] Ksenofobia i wspólnota2010, s. 295-308;
 • Laudacja książki prof. Wolniewicza „Polska a Żydzi– prof. Zbigniew Musiał, dr hab. Paweł Okołowski, (link), 21.04.2018, dostęp 29.10.2018 lub (link);
 • P. Okołowski, Fenomen Bogusława Wolniewicza, [w:] B. Wolniewicz, Polska a ŻydziWarszawa 2018, s. 15-42, (link), dostęp 29.10.2018;
 • M. Pencuła, Sprawozdanie z sympozjum Wolniewiczowskiego [z 14.09.2018], (link), 11.10.2018;
 • REM karci Radio Maryja za antysemickie treści, (link), 2.03.2018, dostęp 29.10.2018;
 • E. Rojt, Bogusław Wolniewicz wstępuje do PZPR albo chciało się uczestniczyć, (link), 2018, dostęp 27.10.2018. Ze struktury zapisu adresu wynika, że tekst był napisany w styczniu 2015 r., ale w tekście autor powołuje się na książkę wydaną w 2018 r.
 • J. Serafinska [pseudonim], Pan Profesor Bogusław Wolniewicz: O naczelnym celu kary śmierci. Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci, (link), 4.08.2018, dostęp 28.10.2018;
 • M. Stelmach, O logice transcendentalnej u Wittgensteina: studia logiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018;
 • Sympozjum [z 14.09.2018] z okazji 91. rocznicy urodzin Profesora, (link), 16.09.2018, dostęp 3.11.2018. Krótkie referaty wygłosili: prof. Zbigniew Musiał, prof. Mieczysław Omyła, prof. Jacek Jadacki, dr hab. Jan Zubelewicz, dr hab. Paweł Okołowski, red. dr Tomasz Sommer, dr Jędrzej Stanisławek, Marek Kądzielski, dr Mateusz Pencuła, Anna Zalewska, Leszek Niewiński. Spotkanie prowadzone było przez dr Ewę Wolniewicz-Warską;
 • Wikipedia. Wolna encyklopedia, Bogusław Wolniewicz, (link), dostęp 30.10.2018;
 • A. Warski, Bogusław Wolniewicz, (link), 2018, dostęp 20.10.2018. Strona internetowa prowadzona przez Adama Warskiego. Są następujące działy: książki, artykuły, publikacje o profesorze, kontakt oraz „Głos Racjonalny” (link); dostęp 29.10.2018.
 • A. Warski, Publikacje o Profesorze, (link), dostęp 24.02.2019, na stronie prowadzonej przez Adama Warskiego: Bogusław Wolniewicz;
 • W. E. Zieliński, Wolniewicz, „Na Rozstajach” 2018, nr 1 (309), s. 12, (link), 30.01.2018.

 


 

Autorzy dziękują Panu Prof. Mieczysławowi Omyle za konsultację w kwestii tekstów z zakresu logiki. Czytelników prosimy zaś o ewentualne uzupełnienia niniejszej Bibliografii.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close