Bibliografia podmiotowa

Bibliografia autorstwa dra Mateusza Pencuły oryginalnie ukazała się w „Przeglądzie Filozoficznym” 3/2018.

W bibliografii stosowane są następujące skróty:

 • BSL = Bulletin of the Section of Logic;
 • EF = Edukacja Filozoficzna;
 • FiWI 1993 = Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1993, 308 s.;
 • FiW I 1998 = Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, dodruk, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998, 308 s.;
 • FiW II 1998 = Filozofia i wartości, II, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998, 379 s.;
 • FiW III 2003 = Filozofia i wartości, III. Z fragmentem „Księgi tragizmu” Henryka Elzenberga i jego uwagami o „Dociekaniach” Wittgensteina,Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2003, 326 s.;
 • FiW IV 2016 = Filozofia i wartości, IV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 329 s.;
 • FiW IV 2018 = Filozofia i wartości, IV, dodruk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 329 s.;
 • GF = Gazeta Finansowa;
 • GP = Gazeta Polska;
 • GZH = Gdańskie Zeszyty Humanistyczne;
 • KiW2003 = Ksenofobia i wspólnota, Arcana, Kraków 2003, 247 s.;
 • KiW2010 = Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, wyd. II poszerzone, Antyk, Komorów 2010, 414 s.;
 • LaM1999= Logic and Metaphysics. Studies in Wittgenstein’s Ontology of Facts, Polskie TowarzystwoSemiotyczne (Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej), Warszawa 1999, 329 s.;
 • NCz = Najwyższy Czas!;
 • NDz = Nasz Dziennik;
 • O Polsce 2011 = O Polsce i życiu: refleksje filozoficzne i polityczne, Antyk, Komorów 2011, 280  s.;
 • PaŻ2018 = Polska a Żydzi. O sprawach polsko-żydowskich i paru innych, 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa 2018, 282 s.;
 • RF = Ruch Filozoficzny;
 • RiF1968 = Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Z fragmentem Platońskiego „Teajteta” w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga, PWN, Warszawa 1968, 221 s.;
 • SF = Studia Filozoficzne;
 • SL = Studia Logica. An International Journal for Symbolic Logic;
 • Trzy nurty 2006 = Trzy nurty: racjonalizm – antyracjonalizm – scjentyzm, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2006, 228 s.;
 • W stronę 2015 = W stronę rozumu, kompozycja tekstu – Jarosław Faliński i Dorota Dywańska; realizacja DVD i CD/ MP3 – Jarosław Faliński, Adam Zięcina i Dorota Dywańska. WEMA, Warszawa 2015, 207 s.;
 • Wolniewicz2010 = Wolniewicz – zdanie własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii. Ze wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego z 1920 r., 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa 2010, 229 s.;
 • Wolniewicz2011 = Wolniewicz – zdanie własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii. Ze wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego z 1920 r., wyd. 2, 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa 2011, 229 s.;
 • ŻW = Życie Warszawy.

1958

Definicja religii jako problem logiczny, „Euhemer” 3/4,s. 73–76.

Meta-etyka – nowa dziedzina badań, nota, „Euhemer” 3/4, s. 125.

Pojęcie abstrakcji u Hegla i w marksizmie, „RF” 4, s. 172–175. Przedr. w: RiF1968, s. 200–203.

1959

O. F. Bollner, Existenzphilosophie, Stuttgart 1955, rec., w: „GZH” 1–2, s. 208–210.

Lenin jako filozof, „Argumenty” 41 (70).

Mind, t. LXVI, 1958, 625, nota, w: „GZH” 1–2, s. 205–207.

Philosophical Review, t. LXVII, 1958, 1, nota, w: „GZH” 1–2, s. 207–208.

1960

Czym jest cud?, w: Kalendarz Wolnej Myśli, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 342–344.

1961

Materializm Lenina, „GZH” 1–2 (6–7), s. 13-28.

G. Mensching, Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Völker, Leiden 1957, rec., w: “GZH” 1–2 (6–7), s. 218–219.

(Z Józefem Grudniem) Propedeutyka filozofii. Materiały pomocnicze, PZWS, Warszawa,  246 s. Część I: Wstęp, s. 5–16 orazCzęść II:Materializm filozoficzny, s. 17–79.

Rola cudów w apologetyce, „GZH” 1–2 (6–7), s. 186–194. Przedr. w: FiW I1993 (1998), s. 3–14.

E. Stenius, Wittgenstein’s „Tractatus”, Oxford 1960, rec., w: „RF” 3, s. 160–163.

(Z Zygmuntem Poniatowskim) Joachim Wach, Socjologia religii, przekład, Książka i Wiedza, Warszawa, 523 s.

1962

J. L. Austin,Philosophical Papers, Oxford 1961, rec., w: „RF” 2, s. 170–173.

J. L. Austin,Sense and Sensibilia, Oxford 1962, rec., w: „RF” 4, s. 407–408.

E. Gellner, Words and Things, London 1959, rec., w: „RF” 3, s. 276–278.

Głos w dyskusji o propedeutyce filozofii, „Wychowanie” 7, s. 18–20.

Krytyka subiektywnego idealizmu w „Materializmie a empiriokrytycyzmie” W. I. Lenina,„Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego WSP w Gdańsku”, s. 5–92.

1963

A. Maslow, A Study in Wittgenstein’s „Tractatus”, Berkeley 1961, rec., w: „RF” 1, s. 40–41.

Ludwig Wittgenstein. Informacja biograficzna i bibliografia, „RF” 1, s. 8–17.

1964

J. Hartnack, Wittgenstein und die moderne Philosophie, Stuttgart 1962, rec., w: „RF” 1–2, s. 50–51.

1966

Neopozytywizm(hasło), w: Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 7, PWN, Warszawa, s. 684–   685.

Wittgenstein(hasło), w: Słownik filozofów, I. Krońska (red.), t. 1, PWN, Warszawa, s. 484–487.

Wittgenstein i jego „Traktat”, „Kultura i Społeczeństwo” 1, ISSN 0023-5172, s. 45–70.

1968

A Difference between Russell’s and Wittgenstein’s Logical Atomism, w: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, t. 2, Verlag Herder, Wien, s. 263–267. Przedr. pt. The Logical Atomism of Russell and Wittgenstein, w: LaM 1999, s. 193–197.

O dialektyczną filozofię matematyki(J. Ładosz, Szkice z epistemologii matematyki, Warszawa 1968), rec., w: „Nowe Książki” 21, s. 1448–1449.

Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Z fragmentem Platońskiego „Teajteta” w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga, PWN, Warszawa, 221 s. Zawartość (uproszczona – bez podrozdziałów):

 1. Wittgenstein i jego „Traktat”, s. 9;
 2. O pewnych nieporozumieniach wokół ontologii „Traktatu”, s. 45;
 3. Rzeczy i fakty, s. 68;
 4. Niektóre pojęcia semantyki Wittgensteina, s. 91;
 5. Fakty i stany rzeczy, s. 120;
 6. Ontologia faktów i ontologia substancji, s. 152;
 7. O atomizmie logicznym, s. 164;
 8. Dodatek (I): Platona „Teajtetos” 201 e do 202 d, s. 196 (tłumaczenie i komentarz sporządzone przez Henryka Elzenberga);
 9. Dodatek (II): Pojęcie abstrakcji u Hegla i w marksizmie(1958),s. 200–203 (przedruk);
 10. Bibliografia:
  • Pisma Wittgensteina opublikowane w latach 1921–1965, s. 204;
  • Literatura o Wittgensteinie za lata 1914–1965, s. 207-221.

1969

Auguste Cornu, Karol Marks i Fryderyk Engels. Życie i dzieło, 1845–1846, t. 4, przekład, PWN, Warszawa, 351 s.

Empiriowerbalizm Ryszarda Avenariusa(s. VII–XLV), w: R. Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, przeł. Adam i Anna Wiegnerowie, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa, 161 s.

A Note on Black’s „Companion”, “Mind” LXXVIII, 309, s. 141. Przedr. w: LaM1999, s. 229.

Nowe wieści o Wittgensteinie (L. Wittgenstein, Schriften, t. 3, Frankfurt am Main 1967, oraz P. Engelmann, Letters from Wittgenstein, Oxford 1967), rec., w: „SF” 6, s. 191–196.

O formalnych własnościach pojęcia faktu, w: Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa poświęcona Tadeuszowi Czeżowskiemu, L. Gumański (red.), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, s. 413–423.

A Parallelism between Wittgensteinian and Aristotelian Ontologies, w: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. IV, edited by Cohen Robert S. and Wartofsky Marx W., Dordrecht: Reidel Publishing Company, s. 208–217. Przedr.pt. A Parallelism between Wittgenstein and Aristotle w: LaM 1999,s. 198–207. Przedr. pt. Paralielizm mieżdu witgienszteinianskoj i aristotelianskoj ontologiami (Параллелизммежду витгенштейнианскойиаристотелианскойонтологиями), przeł. W.W. Gorbatow, s. 326-339, w: Transcendentnoje w sowriemiennoj fiłosofii: naprawlienija i metody (Трансцендентноевсовременнойфилософии: направленияиметоды,), red. T. W. Lewin, Sant-Petersburg, Aletheia, 2013, 371 s. (Wyższa Szkoła Ekonomiki, Wydz. Filozofii), https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/105116626,dostęp: 13.11.2018.

1970

Four Nations of Independence, “Theoria” 36, s. 161–164. Przedr. w: LaM1999, s. 127–130.

Herbert Marcuse, „RF” 3–4, s. 147–150. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 227–232.

Lenin i filozofia subiektywnego idealizmu, „SF” 2, s. 151–170. Przedr. w: FiW II 1998, s. 134–160.

Lenin i pozytywizm, „Kultura i Społeczeństwo” 4, s. 75–84.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przekład i wstęp, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa, 114 s. Przedr. w: wyd. 2 poprawione, przekład stylistycznie poprawiony i wstęp:O Traktacie, s. VII–XLII, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 1997, 109 s.; wyd. 3, 2000; wyd. 4, 2002; wyd. 5, 2004.

Uwagi do przekładu, w: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa s. IX–X.

1971

Fiłosofskije osnowy nie-fregowskoj łogiki, “Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta (Fiłosofija)” 2, s. 59–65.

Wittgensteinian Foundations of Non-Fregean Logic, w: Contemporary East European Philosophy, t. 3, Spartacus Books, Bridgeport, Conn., s. 231–243.

1972

The Notion of Fact as a Model Operator, “Teorema:International Journal of Philosophy” (numero monografico), Universidad de Valencia, Valencia, s. 59–66. Przedr. w: LaM   1999, s. 218–224.

Od tłumacza, w: L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa, s. VII–X.

Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przekład, przypisy i wstęp, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa, 323 s. Przedr. w: wyd. 2, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa 2000, 337 s.; wyd. 3, 2004.

1973

Zur Semantik des Satzkalküls: Frege und Wittgenstein, w: Der Mensch – Subjekt und Objekt. Festschrift für Adam Schaff, Europaverlag, Wien, s. 411–419.

1974

Dynamika i mereologia(Z. Majewski, Dialektyka struktury materii, Warszawa 1974), rec., w: „SF” 11, s. 220–223.

O pojęciu języka, „RF” 4, s. 281–283. Przedr. w: FiW II 1998, s. 79–83.

Poniatije fakta kak modalnogo opieratora, w: Fiłosofija w sowriemiennom mirie. Fiłosofija i łogika, Izd. Nauka, Moskwa, s. 156–164.

1975

(Ze Zbigniewem Musiałem) Psychotronika jako neookultyzm, „SF” 7, s. 155–168. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 15–33.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Scjentyzm i okultyzm, „SF” 10–11, s. 109–128. Przedr. w: FiW1993 (1998), s. 34–61.

1977

Gottlob Frege, Pisma semantyczne, wybór, przekład, wstęp, przypisy i opracowanie redakcyjne, PWN (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa, 144 s.; wyd. 2, 2014.

O Dänikenie, głos w dyskusji: Däniken i uczeni, „Kultura” 41 (9.10). Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 233–234.

Sachlage und Elementarsätz, autoreferat, w: Kurzfassungen (Zweites Unternationales Wittgenstein Symposium), Kirchberg am Wechsel, Wien, s. 174–176.

Semantyka Fregego, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne, Warszawa, s. VII–XXXII.

1978

Henryk Elzenberg, Tezy o stosunku etyki do religii, edycja z rękopisów, „Znak” 284, s. 162– 182. Przedr. pt. Zależność i niezależność etyki od obrazu świataoraz Spór o zależność etyki od religii, w: Henryk Elzenberg, Z filozofii kultury. Pisma, t. 1, Znak, Kraków 1991, s. 270-289.

Les Situations Comme Corrélats Semantiques Des Enoncés, “SF” 2, s. 27–41.

Objectives of Propositions, “BSL” 3, PAN, s. 143–147.

O denotacji zdań, autoreferat, w: Materiały XXIV Konferencji Historii Logiki, Kraków, s. 46.

Sachlage und Elementarsatz, w: Wittgenstein and His Impact on Contemporary Thought, Wien, s. 174–176.

Situations as the Reference of Propositions, “Dialectics and Humanism” 1, s. 171–182.

Sytuacje jako korelaty semantyczne zdań, „SF” 2, s. 27–41.

Wittgenstein und der Positivismus, autoreferat, w: Kurzfassungen (Drittes Internationales Wittgenstein Symposium), Kirchberg am Wechsel, Wien, s. 75–77.

1979

Obiektyw negacji, „SF” 8, s. 73–82.

Some Formal Properties of Objectives, „BSL” 1, PAN, s. 16–20.

Der Urteilsstrich, w: Abstracts. Memorial Conference 100 Years of Frege’s “Begriffsschrift”,     Jena, s. 60.

Wittgenstein und der Positivismus, w: Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical   Rationalism, Wien, s. 75–77,

A Wittgensteinian Semantics for Propositions, w: Intention and Intentionality. Essays in   Honour of G. E. M. Anscombe, Harvester Press, Brighton, s. 165–178.

1980

Języki i kody, w: Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, A. Schaff (red.), Ossolineum,     Wrocław, s. 7–37. Przedr. w: FiW II 1998, s. 44–62.

Naukowy pogląd na świat, „Kultura” 46 (16.11), s. 4 i 6. Przedr. pt. Naczelne wartości     naukowego poglądu na świat, w: FiWI1993 (1998), s. 62–68.

On the Lattice of Elementary Situations, “BSL” 3, PAN, s. 115–121.

On the Reference of Propositions, w: Proceedings of the 24-th Conference on the History of Logic, Wyd. UJ, Kraków, s. 118–122.

On the Verifiers of Disjunction, “BSL” 2, PAN, s. 57–59.

Some Formal Properties of Objectives, autoreferat, w: Zentralblatt für Mathematik, t. poz., por. s. 23 rok 1984 i 1985.

1981

The Boolean Algebra of Objectives, “BSL” 1, PAN, s.17–23.

O przestrzeni logicznej, „SF” 10, s. 67–73.

1982

A Closure System for Elementary Situations, “BSL” 3–4, PAN, s.134–139.

Cywilizacja techniczna, „Horyzonty Techniki” (1.04). Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 235–236.

A Formal Ontology of Situations, “SL” 4, s. 381–413.

Ludwik Fleck i filozofia polska, „SF” 5–6, s. 79–82. Przedr. w: FiW II 1998, s. 120–126.

Ludwik Fleck and Polish Philosophy, “Dialectics and Humanism” 3, s. 25–28.

On Logical Space, “BSL” 1–2, PAN, s. 84–85.

1983

A Closure System for Elementary Situations, “BSL” 3–4, PAN, s.   134–139.

Dvije filozofije Wittgensteina, “Dijalog” (Sarajewo) 1–2, s. 177–181.

Hermeneutyka logiczna, „SF” 7, s. 27–40. Przedr. w: FiW II 1998, s. 24–   43.

Logical Space and Metaphysical Systems, “SL” 2–3, s. 269–284.

Truth-Arguments and Independence, “BSL” 1, PAN, s. 21–26.

(Z Thomasem Schnelle) Ludwik Fleck, Erfahrung und Tatsache: gesammelte Aufsatze, Lothar Schafer i Thomas Schnelle (red.), przekład na język niemiecki artykułów: Uber einige besondere Merkmale des arztlichen Denkens, s. 37- 45; Uber die     wissenschaftliche Beobachtung und die Wahrnehmung im allgemeinen, s. 59-83; Das Problem einer Theorie des Erkennens, s. 84-127; Wissenschaftstheoretische Probleme, s. 128-146, Suhrkamp, Frankfurt  a. Main 1983, 199 s.

1984

An Algebra of Subsets for Join-Semilattices with Unit, “BSL” 1, PAN, s. 21–24.

A Closure System for Elementary Situations,autoreferat, w: Zentralblatt für Mathematik, t. 522, poz. 03052.

G. Englebretsen, Three Logicians: Aristotle, Leibniz, Sommers and the Syllogistic, Assen 1981, rec., w: “SL” 4, s. 317–321.

Suszko: A Reminiscence, “SL” 4, s. 317–321.

A Topology for Logical Space, “BSL” 4, PAN, s. 255–259.

Uwagi o reizmie, „SF” 5, s. 31–36. Przedr. w: FiW II 1998, s. 109–116.

Wspomnienie o Suszce, „SF” 7, s. 177–183. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 237–244.

1985

Die Grundwerte einer wissenschaftlichen Weltauffassung, „Conceptus: Zeitschrift Fur Philosophie“ XIX, s. 3–8.

Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania, PWN (Seria: Logika i zastosowania logiki), Warszawa, 138 s. Zawartość (uproszczona – bez podpunktów 1.1, 1.2, itd.):

 1. Wstęp:
  1. Metafizyka Wittgensteina, s. 7;
  2. Pojęcie sytuacji, s. 13;
 2. Zarys teorii:
  1. Preliminaria, s. 20;
  2. Sytuacje elementarne, s. 23;
  3. Zbiory sytuacji elementarnych, s. 42;
  4. Obiektywy zdań, s. 58;
 3. Atomizm logiczny jako ontologia sytuacji:
  1. Ontologia sytuacji i jej odmiany, s. 77;
  2. Zasada atomizmu w filozofii Hume’a, s. 93;
  3. Zasada atomizmu w „Traktacie” Wittgensteina, s. 121;
  4. O regułach interpretacji systemów filozoficznych, s. 130–138.

Das philosophische Buch des Jahrhunderts, „Uni-Aktuell” 4, Salzburg.

Truth-Arguments and Independence, autoreferat, w: Zentralblatt für Mathematik, t. 542, poz. 03036.

Z dziejów logicznej semantyki zdań, „SF” 5–6, s. 23–34. Przedr. w: FiW II 1998, s. 63–78.

1986

Blok tekstów poświęcony Henrykowi Elzenbergowi w setną rocznicę urodzin, redakcja    naukowa, „SF” 12, s. 3–165.

Discreteness of Logical Space, “BSL” 4, PAN, s. 132–136.

(Z Ulrichem Schrade) Henryk Elzenberg, Motywacja etyczna (wartość w religii i kulturze);   Wartość ostateczna i wartość pochodna; Wartość ujemna; Rzeczywista podstawa etyki, edycja z rękopisów, „SF” 12, s. 13–28 i 39–47.

Ludwik Fleck and Polish Philosophy, w: Cognition and Fact. Materials on Ludwik Fleck, Reidel, Dordrecht, s. 217–221.

Myśl Elzenberga, „SF” 12, s. 55–73. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 69–94.

(Rozmowa) O Zespole Szkół Technicznych im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie z Janiną Kotarbińską, „SF” 6, s. 189–197.

Potrzeby i wartości, „Wychowanie Obywatelskie” 2, s. 88–92. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 95–100.

Topology for Logical Space, autoreferat, w: Zentralblatt für Mathematik, t. 583, poz. 03047.

Crispin Wright, Frege’s Conception of Numbers as Objects, Aberdeen 1983, rec., w: “SL” 3, s. 330.

1987

Nauczanie filozofii, odpowiedź na ankietę, „EF” 3, s. 13.

O Profesorze Kotarbińskim, „RF” 3–4, s. 248–249. Przedr. pt. W stulecie urodzin Tadeusza  Kotarbińskiego,w: FiWI1993 (1998), s. 250–252.

Presuppositions for a Generalized Ontology of Situations, w: Abstracts of 8-th Congress of   Logic Methodology of Philosophy of Science, t. 5/3, Moskwa, s. 275.

Die Sprachphilosophien Wittgensteins, “Acta Universitatis Nicolai Copernici” 10, Nauki Humanist.-Społ., Filologia Germańska, Toruń, s. 3–9.

W sprawie ontologii sytuacji, „RF” 3–4, s. 331–332. (Polemika z K. Trzęsickim –recenzentem Ontologii sytuacji).

Z antropologii Tadeusza Kotarbińskiego(Tadeusz Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich   sprawach, Wrocław 1986), rec., w: „EF” 2, s. 279–282. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 245–249.

Tadeusz Kotarbiński: uczony i myśliciel (Fragmenty pism), wybór i kompozycja, „EF” 3, s.   397–408.Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 281–295.

1988

Gottlob Frege, Grundlagen der Arithmetik.Centenarausgabe mit ergänzenden Texten,     Hamburg 1986, rec., w: “SL” 1, s. 74.

System Suszki opisany (M. Omyła, Zarys logiki niefregowskiej, Warszawa 1986), rec., w: „EF” 5, s. 295–397.

Weryfikatory ogólnie ujęte, „SF” 6–7, s. 227–239.

(Z Ulrichem Schrade) Henryk Elzenberg, Rękopisy etyczne, cz. 1 (Wartość w znaczeniu   utylitarnym; Do kwestii potrzeby i pożądania), edycja z rękopisów, „Etyka” 24, s. 249–264.

1989

Entailments and Independence in Join-Semilattices, “BSL” 1, PAN, s. 2–5.

Ewolucja a rewolucja, „EF” 7, s. 151–155. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 120–124.

Lepsze było milczenie, „Polityka” 2; Trochę mniej w domu, „Polityka” 38. Przedr. pt. Dwa listy w kwestii żydowskiej, w: FiWI 1993 (1998), s. 257–258.

On Atomic Join-Semilattices, “BSL” 3, PAN, s. 105–111.

Szkic do postaci Tadeusza Czeżowskiego, „EF” 9, s. 395–408. Przedr. w:   FiWI 1993 (1998),     s. 125–141.

Z antropologii Schopenhauera, „SF” 5, s. 3–17. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 101–119.

1990

J. Bobryk, Locus umysłu, Wrocław 1987, rec., w: „Studia Psychologiczne” 2, s. 83–85.

Concerning Reism, w: Kotarbiński: Logic, Semantics and Ontology, Jan Woleński (red.), Springer, Dordrecht, s. 199–204. Przedr. pt. Kotarbiński’s Reism w: LaM 1999, s. 265–271.

Elzenberg’s Logic of Values, w: Logic Counts, Ewa Zarnecka-Biały (red.), Springer,  Dordrecht, s. 63–69. Przedr. pt. Elzenberg’s Axiology, w: LaM1999, s. 286–292.

(Z Zofią Chojnacką) Henryk Elzenberg, Ewentualny odczyt o kulturze, edycja z rękopisów,   „Etyka” 25, s. 47–49.

Henryk Elzenberg, Wartość i powinność, edycja z rękopisów, „Etyka” 25, s. 17–45.   (Redakcja „Etyki” przeoczyła fakt, że edycja została przeprowadzona przez Bogusława Wolniewicza wespół z Ulrichem Schrade).

The Essence of Logical Atomism: Hume and Wittgenstein, w: Wittgenstein.Eine   Neubewertung. Akten 14. Internationale Wittgenstein-Symposium. Vol. 1, Hölder-    Pichler-Tempsky, Wien, s. 106–111.

O pojęciach „fanatyzmu” i „tolerancji”, w: Religia i wartości. Materiały z seminarium,   Z. Rosińska (red.), UW, Warszawa, s. 108–115. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s.  153–159.

A Question About Semilattices, “BSL” 3, PAN, s. 108–111.

Z aksjologii Elzenberga, „Etyka” 25, s. 7–16. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 142–152.

1991

Immanuel Kant, O obecności złego pierwiastka obok dobrego, czyli zło radykalne w naturze ludzkiej, przekład i uwagi tłumacza, „Res Publica” 2, 148–158. Przedr. w: FiW II 1998, s. 343–363.

Needs and Values, w: Logic and Ethics, Peter Geach, Jacek Hołówka (red.), Springer, Dordrecht, s. 289–302.

Neokanibalizm, „Res Publica” 9–10, s. 116–117. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 259–263.

On the Discontinuity of Wittgenstein’s Philosophy, w: Peter Geach: Philosophical Encounters, H. G. Lewis (red.), Springer, Dordrecht 1991, s. 77–81. Przedr. w: LaM 1999, s. 13–17.

O zdaniach syntetycznych a priori, w: Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, M. Omyła   (red.), Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa, s. 53–60. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 25–32.

A Sequel to Hawranek/Zygmunt, „BSL” 3–4, s. 143–144.

Słowo w sprawach szkoły, „Res Publica” 11–12, s. 90–91. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s.   264–269.

1992

Kilka tez do sporu o aborcję, „Res Publica Nowa” 1, s. 46–48. Przedr. w: FiWI 1993 (1998), s. 270–277.

Krótki komentarz do ewentyzmu punktowego, „EF” 13, s. 64–68. Przedr.    w:FiW II 1998, s. 117–119.

O istocie religii, „EF” 14, s. 5–30. Przedr. w: FiWI1993 (1998), s. 160–198.

Religia i etyka w szkołach średnich, głos w dyskusji, „EF” 14, s. 77–105.

Z badań formalnych nad pojęciem sytuacji, w: Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, H. Zelnik (red.), Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa, s. 156–164.

1993

Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 308 s.; dodruk, 1998. Zawartość:

 • Wstęp(1993), s. VII–X;
 • Rozprawy:
  1. Rola cudów w apologetyce(1961), s. 3 (przedruk);
  2. Psychotronika jako neookultyzm(1975), s. 15 (przedruk);
  3. Scjentyzm i okultyzm (1975), s. 34 (przedruk);
  4. Naczelne wartości naukowego poglądu na świat(1980), s. 62 (przedruk);
  5. Myśl Elzenberga(1986), s. 69 (przedruk);
  6. Potrzeby i wartości(1986),s. 95 (przedruk);
  7. Z antropologii Schopenhauera(1989), s. 101 (przedruk);
  8. Ewolucja a rewolucja(1989),s. 120 (przedruk);
  9. Szkic do postaci Tadeusza Czeżowskiego(1989), s. 125 (przedruk);
  10. Z aksjologii Elzenberga(1990),s. 142 (przedruk);
  11. O pojęciach „fanatyzmu” i „tolerancji”(1990), s. 153 (przedruk);
  12. O istocie religii (1992),s. 160 (przedruk);
  13. Antropologiczne podstawy demokratyzmu(1992), s. 199;
  14. Epifania diabła (1992), s. 208–223;
 • Wypowiedzi:
  1. Herbert Marcuse (1970), s. 227 (przedruk);
  2. O Dänikenie(1977), s. 233 (przedruk);
  3. Cywilizacja techniczna(1982),s. 235 (przedruk);
  4. Wspomnienie o Suszce(1984), s. 237 (przedruk);
  5. Z antropologii Tadeusza Kotarbińskiego(1987), s. 245 (przedruk);
  6. W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego (1987), s. 250 (przedruk);
  7. Głos w dyskusji o „Przysposobieniu do życia w rodzinie”(1988), s. 253;
  8. Dwa listy w kwestii żydowskiej(1989),s. 257 (przedruk);
  9. Neokanibalizm (1991),s. 259 (przedruk);
  10. Słowo w sprawach szkoły(1991),s. 264 (przedruk);
  11. Kilka tez do sporu o aborcję(1992), s. 270–277 (przedruk);
 • Z pism Tadeusza Kotarbińskiego:
  1. Tadeusz Kotarbiński: uczony i myśliciel (Fragmenty pism)(1987), s. 281–295 (przedruk).
 • Nota bibliograficzna, s. 297;
 • Indeks nazwisk, s. 299;
 • Indeks przedmiotowy, s. 304–308.

A Question of Logic in the Philosophy of Religion, “BSL” 1, s. 33–36.

1994

Diabeł, czyli miłość zła(z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem, kierownikiem Zakładu  Filozofii Religii na Uniwersytecie Warszawskim rozmawia Jerzy Haszczyński),„Rzeczpospolita” 152 (2–3.07), s. 15. Przedr. w: FiW II 1998, s. 295–299.

Etyka abstrakcyjna i konkretna, w: Nauka i język. Marianowi Przełęckiemu w siedemdziesiątą     rocznicę urodzin, M. Omyła (red.), Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa, s. 393–398. Przedr. w: FiW II 1998, s. 186–193.

On the Synthetic a Priori, w: Philosophical Logic in Poland, Jan Woleński (red.), Springer,  Dordrecht 1994, s. 327–335.

1995

Filozoficzne aspekty kary głównej, „EF” 20, s. 11–20. Przedr. w: FiW II 1998, s. 206–219.

Krytyka teodycei u Bayle’a, „EF” 19, s. 7–23. Przedr. w: FiW II 1998, s. 84–108.

Naukowość i przewidywanie (J. Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Warszawa 1995), rec., w: „EF” 20, s. 349–352. Przedr. w: FiW II 1998, s. 127–133.

1996

(Z Ulrichem Schrade i Janem Zubelewiczem) Dom jako wartość duchowa, „Znak” 4 (491), s. 90–108. Przedr. w: FiW II 1998, s. 163–185.

Dwie uwagi polemiczne, „EF” 22, s. 123–126. (Polemika z Andrzejem Bogusławskim w kwestiach eutanazji i sprawiedliwości). Przedr. w: FiW II 1998, s. 284–289.

Jeszcze parę tez o karze głównej, „EF” 21, s. 71–79. Przedr. pt. Jeszcze o   karze głównej w: FiW II 1998, s. 220–232.

Krytyka naukowa i kryteria naukowości, „Nauka” 3, s. 120–126. Przedr. w: FiW II 1998, s.   266–274.

Ku nowej religii(z filozofem z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Bogusławem   Wolniewiczem rozmawia Jarek Kamiński), „Brum. Magazyn rockowy nie tylko o    muzyce” 9, s. 22 (Wypowiedź w sprawie eutanazji). Przedr. w: FiW II 1998, s. 300–303.

Parę uwag o naturze sumienia, „Znak” 7, s. 109–110. Przedr. w: FiW II 1998, s. 203–205.

Paszkwil(W sprawie Adama Schaffa), „Dziś. Przegląd społeczny” 12, s. 126–128. (Polemika z Marianem Dobrosielskim). Przedr. w: FiW II 1998, s. 308–311.

(Z Ulrichem Schrade) Popieramy premiera!, „ŻW” 263 (9–11.11), s. 6. (List w sprawie   preambuły do nowej konstytucji Rzeczpospolitej). Przedr. pt. W sprawie preambuły do   konstytucji, w: FiW II 1998, s. 306–307.

W sprawie Umschlagplatzu, „ŻW” (25–26.05). Przedr. w: FiW II 1998, s. 304–305.

1997

Bezpośredniość czy prostactwo?, „ŻW” (3.01). (List w sprawie obyczajów językowych).Przedr. w: FiW II 1998, s. 312.

Czesław Miłosz, Obowiązek, Henryk Elzenberg, Próba dyspozycji, Henryk Elzenberg,     Fragment konspektu pierwszego, opracowanie wspólnie z Janem Zubelewiczem, „Znak” 12, s. 56–65.

Eutanazja w świetle filozofii, „EF” 23, s. 71–85. Przedr. w: FiW II 1998, s. 233–250.

Dopełniacz i styl, „EF” 23, s. 111. (Odpowiedź na replikę A. Bogusławskiego). Przedr. w: FiW II 1998, s. 290–291.

Religia i magia – kwestia modlitwy, „Znak” 9, s. 55–60. Przedr. pt. Religia a magia – kwestia modlitwyw: FiW II 1998, s. 258–265.

Elzenberg o Miłoszu: nieznany spór, „Znak” 12, s. 66–72. (Tekst dotyczy artykułu Czesława Miłosza pt. Obowiązek). Przedr. pt. Elzenberg o Miłoszuw: FiW II 1998, s. 194–202.

O prawo do zmarłych(z prof. Bogusławem Wolniewiczem, kierownikiem Zakładu Filozofii Religii w Instytucie Filozofii UW, rozmawia Anna Okołowska), „Sztandar” 68 (8.04), s. 4. (Wypowiedź w sprawie ustawy o przeszczepach). Przedr. w: FiW II 1998, s. 313–316.

Traktat logiczno-metafizyczny(z profesorem Bogusławem Wolniewiczem, filozofem z     Uniwersytetu Warszawskiego i tłumaczem TraktatuLudwiga Wittgensteina, rozmawia Paweł Okołowski), „Nowe Książki” 12, s. 44–45. Przedr. w: FiW III 2003, s. 91–96.

Uwiąd prawa i sentymentalne mrzonki, „Życie” (29.07), s. 9. (O karze śmierci). Przedr. pt. Uwiąd prawa, w: FiW II 1998, s. 319–324.

Uwiąd wiedzy, „Życie” (29.08). (Odpowiedź A. Zollowi w sprawie kary śmierci). Przedr. w: FiW II 1998, s. 325.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Znów winien nauczyciel, „Sztandar” (21.04); „ŻW” (23.04); „Rzeczpospolita” (24.04). (List w sprawie niszczenia autorytetu szkoły i nauczyciela). Przedr. w: FiW II 1998, s. 317–318.

(Z Janem Zubelewiczem) Henryk Elzenberg, Fragmenty konspektu pierwszego (polemika z Obowiązkiem Miłosza), opracowanie i przekazanie do druku, „Znak” 12, s. 63–65.

List w sprawie rzekomej podobizny Elzenberga oraz błędu wydawniczego we wstępie do przekładu TraktatuWittgensteina, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 18.

Sprostowanie do II polskiego wydania „Traktatu” Wittgensteina, „EF” 24, s. 435.

1998

Brońmy szkoły, „Życie” (23.03). Przedr. w: FiW II 1998, s. 275–283.

Czarno-białe i w kolorze: reforma edukacji (Mirosław Handke i Bogusław Wolniewicz), oprac. Ewa Zarzycka, „GP” 29, s. 12–13.

Czas próby,„Życie”(23.09), s. 10. Przedr. pt. Próba demokracji,w: FiW III 2003, s. 206–209.

Epoka zamętu (z prof. Bogusławem Wolniewiczem o filozofii, rozterkach moralnych i życiu rozmawia Tomasz Stoppa), „Vivat Academia” 2, s. 5 oraz s. 12. Przedr. w: „EF” 25,    1998, s. 41–45. Przedr. w: FiW II 1998, s. 332–337.

Filozofia i wartości, II, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 379 s. Zawartość:

 • Wstęp(1998), s. VII–VIII;
 • Z filozofii teoretycznej:
  1. O sytuacji we współczesnej filozofii, s. 11 (przedruk);
  2. Hermeneutyka logiczna(1983)s. 24 (przedruk);
  3. Języki i kody, w: Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki(1980) , s. 44 (przedruk);
  4. Z dziejów logicznej semantyki zdań(1985), s. 63 (przedruk);
  5. O pojęciu języka(1974), s. 79 (przedruk);
  6. Krytyka teodycei u Bayle’a(1995), s. 84 (przedruk);
  7. Uwagi o reizmie(1984), s. 109 (przedruk);
  8. Krótki komentarz do ewentyzmu punktowego(1992), s. 117 (przedruk);
  9. Ludwik Fleck i filozofia polska(1982), s. 120 (przedruk);
  10. Naukowość i przewidywanie(1995), s. 127 (przedruk);
  11. Lenin i filozofia subiektywnego idealizmu(1970), s. 134–160 (przedruk);
 • Z filozofii praktycznej:
  1. Dom jako wartość duchowa(1996), s. 163 (przedruk);
  2. Etyka abstrakcyjna i konkretna(1994), s. 186 (przedruk);
  3. Elzenberg o Miłoszu(1997), s. 194 (przedruk);
  4. Parę uwag o naturze sumienia(1996), s. 203 (przedruk);
  5. Filozoficzne aspekty kary głównej(1995), s. 206 (przedruk);
  6. Jeszcze o karze głównej(1996), s. 220 (przedruk);
  7. Eutanazja w świetle filozofii(1997), s. 233 (przedruk);
  8. Formy pogrzebu a wizje życia pośmiertnego, s. 251;
  9. Postscriptum: Constant o roli śmierci, s. 256;
  10. Religia a magia – kwestia modlitwy(1997), s. 258 (przedruk);
  11. Krytyka naukowa i kryteria naukowości(1996), s. 266 (przedruk);
  12. Brońmy szkoły(1998), s. 275 (przedruk);
  13. Dwie uwagi polemiczne(1996),s. 284 (przedruk);
  14. Dopełniacz i styl(1997), s. 290–291 (przedruk);
 • Wywiady – listy – wystąpienia:
  1. Diabeł, czyli miłość zła (1994), s. 295 (przedruk);
  2. Ku nowej religii(1996), s. 300 (przedruk);
  3. W sprawie Umschlagplatzu(1996), s. 304 (przedruk);
  4. W sprawie preambuły do konstytucji(1996), s. 306 (przedruk);
  5. Paszkwil (W sprawie Adama Schaffa)(1996), s. 308 (przedruk);
  6. Bezpośredniość czy prostactwo?(1997), s. 312 (przedruk);
  7. O prawo do zmarłych(1997), s. 313 (przedruk);
  8. Znów winien nauczyciel(1997), s. 317 (przedruk);
  9. Uwiąd prawa i sentymentalne mrzonki(1997), s. 319 (przedruk);
  10. Uwiąd wiedzy(1997), s. 325 (przedruk);
  11. Samozatrucie liberalizmu(1998), s. 326 (przedruk);
  12. Epoka zamętu(1998), s. 332 (przedruk);
  13. Na szkodę najeźdźcy(1998), s. 338–339 (przedruk);
 • Przekłady:
  1. Immanuel Kant, O obecności złego pierwiastka obok dobrego, czyli zło    radykalne w naturze ludzkiej. Opatrzone komentarzem tłumacza (1991),  s. 343–363 (przedruk);
 • Nota bibliograficzna, s. 365;
 • Indeks nazwisk, s. 369;
 • Indeks pojęć, s. 375–379.

Na szkodę najeźdzcy, „ŻW” (24.04). Przedr. w: FiW II 1998, s. 338–339.

Perspektywy eutanazji, „EF” 26, s. 45–55. Przedr. w: FiW III 2003, s. 165–176.

Prawo kontra społeczeństwo, „Tygodnik AWS” (11.10). Przedr. w: FiW III 2003, s. 123–127.

Przeciw wulgaryzmom, „ŻW” (15.07). Przedr. w: FiW III 2003, s. 261–262.

Reforma edukacji. Na politycznym ringu „Gazety Polskiej” spierają się minister Mirosław   Handke i profesor Bogusław Wolniewicz, oprac. Ewa Zarzycka, „GP” (22.07), s. 12–  13.

Samozatrucie liberalizmu(z profesorem Bogusławem Wolniewiczem rozmawiają Robert Krasowski i Marcin Rotkiewicz), „Życie” (17–18.01), s. 8. (Wypowiedź w sprawie masowych ekscesów młodzieży). Przedr. w: FiW II 1998, s. 326–   331.

Symptom rozpadu, „Życie” (26.06). Przedr. w: FiW III 2003, s. 120–122.

W opozycji do społeczeństwa (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawiał Jerzy Pawlas),

„Tygodnik AWS” (11.10), s. 21-22.

Życie nie jest najwyższą wartością (spór wokół transplantacji), „Znak” 1, s. 108-110.

1999

Logic and Metaphysics. Studies in Wittgenstein’s Ontology of Facts, Polskie Towarzystwo Semiotyczne (Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej), Warszawa, 329 s. Zawartość (uproszczona – bez podpunktów 1.1, 1.2, itd.):

 • Preface, s. 11;
 • On the Discontinuity of Wittgenstein’s Philosophy(1991), s. 13–17 (przedruk);
 • Elementary Situations as a Lattice of Finite Length:
  1. Preliminaries, s. 19;
  2. Elementary Situations, s. 20;
  3. Sets of Elementary Situations, s. 32­;
  4. Objectives of Propositions, s. 45;
  5. Ontologies of Situations, s. 56;
  6. Metaphysical Positions, s. 64;
 • Elementary Situations as a Semilattice:
  1. General Semilattices of Elementary Situations, s. 73;
  2. Compact Semilattices of Elementary Situations, s. 88;
  3. The Boolean Algebra of Situations, s. 116-125;
 • Independence:
  1. Four Nations of Independence(1970), s. 127 (przedruk);
  2. Truth-Arguments and Independence, s. 130;
  3. Entilments and Independence in Join-Semilattices, s. 134;
 • Elementary Situations Generalized:
  1. Semantic Frames, s. 137;
  2. Logical Loci, s. 144;
  3. The V-Sets, s. 154;
  4. V–Sets of Verifiers, s. 165;
  5. Preconditions for Situations, s. 174;
  6. Extending the Axiomatics, s. 182;
  7. Approximating Reality by an Infinite Sequence of Languages, s. 188;
 • Auxiliary Studies:
  1. The Logical Atomism of Russell and Wittgenstein (1968), s. 193 (przedruk);
  2. A Parallelism between Wittgenstein and Aristotle (1969), s. 198 (przedruk);
  3. Frege’s Semantics, s. 207;
  4. The Notion of Fact as a Model Operator(1972), s. 218 (przedruk);
  5. “Tractatus” 5.541 – 5.542, s. 224;
  6. History of the Concept of a Situation, s. 229–241;
 • Offshoots:
  1. Languages and Codes, s. 243;
  2. Logic and Hermeneutics, s. 254;
  3. Kotarbiński’s Reism(1990), s. 265 (przedruk);
  4. On Bayle’s Critique of Theodicy, s. 271;
  5. Elzenberg’s Axiology(1990), s. 286 (przedruk);
  6. Needs and Values, s. 293;
 • Supplements:
  1. On Atomic Join-Semilattices, s. 307;
  2. Distibutivity of V-Lattices, s. 315;
 • Indices, s. 316–329.

Nauka na rozdrożu (z Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Paweł Paliwoda), „Życie”   (16.06). Przedr. w: KiW 2003 (2010), s. 167–173.

Uwagi o klonowaniu, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, suplement I do nr 3. Przedr. w: FiW III 2003, s. 132–148.

2000

Atoms in Semantic Frames, „Logica Trianguli” (Łódź-Nantes-Santiago de Compostela), 4, s. 69–86, http://filozof.uni.lodz.pl/~filozof/wp-content/uploads/logicatr/Wolniewicz.pdf,    dostęp: 28.04.2018.

Determinizm i odpowiedzialność, w: Filozofia i logika: w stronę Jana Woleńskiego, J. Hartman (red.), Wyd. Aureus, Kraków. Przedr. w: FiW III 2003, s. 113–119.

Kościół a demokracja, „Życie” (23.03). Przedr. w: FiW III 2003, s. 256.

Nadchodzi czas filozofii: po Bohdanie Chwedeńczuku o dokonaniach i słabościach XX-    wiecznej filozofii / mówi prof. Bogusław Wolniewicz, „Życie” (26.10). Przedr. pt.    Nadchodzi czas filozofiiw: FiW III 2003, s. 103–110.

Neokolonializm i odpady, „GF” (18.12). Przedr. w: FiW III 2003, s. 264.

O filozofii i Wittgensteinie, „Eidos”(czerwiec). Przedr. w: FiW III 2003, s. 97–102.

O lustracji Wałęsy, „Życie” (25.08). Przedr. w: FiW III 2003, s. 263.

O sytuacji we współczesnej filozofii, w: Język współczesnej humanistyki, J. Pelc (red.), Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 2000. Przedr. w: Filozofia i wartości, II…, op. cit., s. 11–23.

Prezydent i racja stanu, „Życie” (28.11). Przedr. w: FiW III 2003, s. 210–214.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Problematyczność gandyzmu, „EF” 29, s. 44–59. Przedr. w: KiW 2003 (2010), s. 111–135.

Sprostowanie do tekstu Elzenberga o tragizmie, „EF” 30, s. 349–354.

2001

Amerykanów trzeba zachęcać do arogancji, „Życie” (26.09), s. 22.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Bakcyl ksenofobii, „ŻW” (29-30.12), s. 13.

Barbarzyństwo w szacie humanizmu, „Rzeczpospolita” (8.01), s. A9.(O klonowaniu)Przedruk pt. Humanizm czy barbarzyństwow: KiW 2003 (2010), s. 157–162.

Cenzura i demokracja, „Rzeczpospolita” (4-5.08). Przed w: KiW 2003 (2010), s. 103–110.

Cywilizacja życia przeciw cywilizacji śmierci (dyskusja redakcyjna z udziałem Marka Jurka, Adama Szostkiewicza, Bogusława Wolniewicza, o. Macieja Zięby i Ewy   Czaczkowskiej), „Rzeczpospolita” (13-14.10), s. A6.

Henryk Elzenberg, Etyka i obraz świata(część 2), opracowanie z rękopisów, „Znak” 6, 90–  94.

Elzenberg o „Dociekaniach” Wittgensteina, „Studia Semiotyczne” 24, s. 19–29. Przedr. w:  FiW III 2003, s. 301–313.

Eutanazja i biolatria, „Znak” 7, s. 98–108. Przedr. w: FiW III 2003, s. 177–187.

Extending Atomistic Frames, „Logica Trianguli” (Łódź-Nantes-Santiago de Compostela), 5, s. 89–106,http://filozof.uni.lodz.pl/~filozof/wp-content/uploads/logicatr/Wolniewicz_5.pdf, dostęp: 28.04.2018.

Filozofia Suszki, w: Idee logiczne Romana Suszki, M. Omyła (red.), Wydział Filozofii i    Socjologii UW, Warszawa. Przedr. w: FiW III 2003, s. 63–72.

Filozofia w Polsce Jałtańskiej, „EF” 32, s. 64–72. Przedr. w: FiW III 2003, s. 80–90.

Kilka wątpliwości ekonomicznych laika, w: Polska ekonomia 2001, Raport roczny „Gazety Finansowej”, Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych, Home and   Market, Warszawa 2001. Przedr. w: FiW III 2003, s. 215–219.

Nowa matura, czyli pseudoreforma, „Życie” (9.05). Przedr. w: FiW III 2003, s. 204–205.

O karze śmierci, „Życie” (30.01 oraz 8.02). Przedr. w: FiW III 2003, s. 130–131.

O podatkach, „GF” (26–31.03). Przedr. w: FiW III 2003, s. 265.

O tzw. bioetyce, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, suplement I do nr 1. Przedr. w: FiW III  2003, s. 149–164.

Poeta umiera z własnym sercem (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Ewa Zarzycka), „GP” (19.12), s. 9–10 oraz s. 15–16. Przedr. w: FiW III 2003, s. 188–196.

Pontyfikat Jana Pawła II, „Rzeczpospolita” (13–14.10), s. A6. Przedr. w: FiW III 2003, s. 257–258.

Po wyborach, „GF” (3–9.11). Przedr. w: FiW III 2003, s. 268–269.

Po zamachu na Nowy Jork, „Życie” (26.09). Przedr. w: FiW III 2003, s. 237–241.

Racjonalność chrześcijaństwa(z Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Robert Krasowski), „Życie” (26.06). Przedr. w:KiW 2003 (2010), s. 187–193.

Tractatus 5.541 – 5.542, w:In Satz Un Sachverhalt, Otto Neumaier (red.), Academia Verlag, Sankt Augustin, s. 185–190.

W dwadzieścia lat później, „GF” (1–7.12). Przedr. w: FiW III 2003, s. 270–271.

Wirus głupoty czy strachu?, „GF” (6–12.10). Przedr. w: FiW III 2003, s. 266–267.

W sprawie kary głównej, „Rzeczpospolita” (7.02). Przedr. w: FiW III 2003, s. 128–129.

Za zbrodnie się nie przeprasza, „ŻW” (26–27.05), s. 13–14. Przedr. w: FiW III 2003, s. 220–225.

Znaki woli ludu: demokracji nie zagraża cenzura obyczajowa, lecz libertynizm,    „Rzeczpospolita” 181, s. A6.

2002

(Ze Zbigniewem Musiałem) Antysemityzm bez Żydów?, „ŻW” (11.01), s. 18.

Duch utopii, „Rzeczpospolita” 215, s. A7. (Głos w debacie o prawach człowieka).

(Ze Zbigniewem Musiałem) Dyktatura komunału: ksenofobia i wspólnota, „Arcana” 1, s. 5–31. (Fragment książki).

Elzenberg o tragizmie, „EF” 34, s. 15–18. Przedr. w: FiW III 2003, s. 289–293.

Henryk Elzenberg, Z księgi tragizmu, wybór z rękopisu, „EF” 34, s. 5–10. Przedr. w: FiW III 2003, s. 294–300.

Extending Atomistic Frames. Part II, „Logica Trianguli” (Łódź-Nantes-Santiago de   Compostela), 6, s. 69–88, http://filozof.uni.lodz.pl/~filozof/wp-  content/uploads/logicatr/Wolniewicz_6.pdf, dostęp: 28.04.2018.

Jakie myśliwce kupić?, „GF” (5–11.01). Przedr. w: FiW III 2003, s. 272–273.

Kryzys Zachodu (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Paweł Paliwoda), „Tygodnik Solidarność” 40, s. 12–13. Przedr. w: FiW III 2003, s. 251–255.

Maturalny sabotaż, „GF” (18–24.05). Przedr. w: FiW III 2003, s. 280–281.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Niepokojące fakty wokół Polski, „Arcana” 6, s. 50–68. Przedr. w: KiW 2003 (2010), s. 195–232.

Niezrozumiałe wyroki (I), „GF” (2–8.03). Przedr. w: FiW III 2003, s. 276–277.

Niezrozumiałe wyroki (II), „GF” (6–12.04). Przedr. w: FiW III 2003, s. 278–279.

O Jedwabnem, „RF” 2. Przedr. w: FiW III 2003, s. 232–236.

Opiekunowie kwaśnych jabłek, „GF” (9–15.02). Przedr. w: FiW III 2003, s. 274–275.

O stosunkach polsko-żydowskich, „ŻW” (11.01). Przedr. w: FiW III 2003, s. 226–229.

O związkach myślenia z językiem, „EF” 33, s. 5–17. Przedr. w: FiW III 2003, s. 3–18.

Podstawianie Polski, „GF” (21–27.09). Przedr. w: FiW III 2003, s. 284–285.

Refleksje nad wejściem do Unii, w: Polska ekonomia 2002, Raport roczny „GazetyFinansowej”, Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych, Warszawa 2002. Przedr. w: FiW III 2003, s. 247–250.

Sens eutanazji, „Focus” 8. Przedr. w:KiW 2003 (2010), s. 163–165.

W sprawie „ciułaczy”, „GF” (1–7.06). Przedr. w: FiW III 2003, s. 282–283.

W sprawie Palestyny, „Rzeczpospolita” (10.05). Przedr. w: FiW III 2003, s. 230–231.

Zdziczenie medycyny, „ŻW” (9–11.11). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 69.

Zmierzch odwagi Zachodu! (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Paweł Toboła-Pertkiewicz), „NCz” 18–19, s. X–XI. Przedr. pt. Zmierzch odwagi na Zachodziew: FiW III 2003, s. 242–246.

2003

Antypolski fighter, list, „NCz” (25.10). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 75.

(z Ulrichem Schrade) Bez przesady!, „NCz” (15.11). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 77.

Filozofia i wartości, III. Z fragmentem „Księgi tragizmu” Henryka Elzenberga i jego    uwagami o „Dociekaniach” Wittgensteina,Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 326 s. Zawartość:

 • Wstęp, s. VII–XI;
 • Z filozofii:
  1. O związkach myślenia z językiem(2002), s. 3 (przedruk);
  2. Hedonizm teoretyczny i prawo Ehrenfelsa, s. 19;
  3. Filozofia Suszki(2001) , s. 63 (przedruk);
  4. Kotarbiński i Elzenberg, s. 73;
  5. Filozofia w Polsce Jałtańskiej(2001) , s. 80 (przedruk);
  6. Traktat logiczno-metafizyczny(1997), s. 91 (przedruk);
  7. O filozofii i Wittgensteinie (2000), s. 97 (przedruk);
  8. Nadchodzi czas filozofii(2000), s. 103 (przedruk);
  9. O nauce, s. 111;
  10. Determinizm i odpowiedzialność(2000), s. 113 (przedruk);
  11. Symptom rozpadu(1998), s. 120 (przedruk);
  12. Prawo kontra społeczeństwo(1998), s. 123 (przedruk);
  13. W sprawie kary głównej(2001), s. 128 (przedruk);
  14. O karze śmierci(2001), s. 130 (przedruk);
  15. Uwagi o klonowaniu(1999), s. 132 (przedruk);
  16. O tzw. bioetyce(2001), s. 149 (przedruk);
  17. Perspektywy eutanazji(1998), s. 165 (przedruk);
  18. Eutanazja i biolatria(2001), s. 177 (przedruk);
  19. Poeta umiera z własnym sercem(2001), s. 188–196 (przedruk);
 • Z publicystyki:
  1. Szkoła dzisiaj, s. 199;
  2. Nowa matura, czyli pseudoreforma(2001), s. 204 (przedruk);
  3. Czas próby(1998), s. 206 (przedruk);
  4. Prezydent i racja stanu(2000), s. 210 (przedruk);
  5. Kilka wątpliwości ekonomicznych laika(2001), s. 215 (przedruk);
  6. Za zbrodnie się nie przeprasza(2001), s. 220 (przedruk);
  7. O stosunkach polsko-żydowskich(2002), s. 226 (przedruk);
  8. W sprawie Palestyny(2002), s. 230 (przedruk);
  9. O Jedwabnem(2002), s. 232 (przedruk);
  10. Po zamachu na Nowy Jork(2001), s. 237 (przedruk);
  11. Zmierzch odwagi na Zachodzie(2002), s. 242 (przedruk);
  12. Refleksje nad wejściem do Unii(2002), s. 247 (przedruk);
  13. Kryzys Zachodu(2002), s. 251 (przedruk);
  14. Kościół a demokracja(2000), s. 256 (przedruk);
  15. Pontyfikat Jana Pawła II(2001), s. 257–258 (przedruk);
 • Listy i felietony:
  1. Przeciw wulgaryzmom (1998), s. 261 (przedruk);
  2. O lustracji Wałęsy(2000), s. 263 (przedruk);
  3. Neokolonializm i odpady(2000), s. 264 (przedruk);
  4. O podatkach(2001), s. 265 (przedruk);
  5. Wirus głupoty czy strachu?(2001), s. 266 (przedruk);
  6. Po wyborach(2001), s. 268 (przedruk);
  7. W dwadzieścia lat później(2001), s. 270 (przedruk);
  8. Jakie myśliwce kupić?(2002), s. 272 (przedruk);
  9. Opiekunowie kwaśnych jabłek(2002), s. 274 (przedruk);
  10. Niezrozumiałe wyroki(2002), s. 276 (przedruk);
  11. Maturalny sabotaż(2002), s. 280 (przedruk);
  12. W sprawie „ciułaczy”(2002), s. 282 (przedruk)
  13. Podstawianie Polski(2002), s. 284–285 (przedruk);
 • Z pism Elzenberga:
  1. Elzenberg o tragizmie(2002), s. 289 (przedruk);
  2. Henryk Elzenberg, Z księgi tragizmu (2002), s. 294 (przedruk);
  3. Elzenberg o „Dociekaniach” Wittgensteina(2001), s. 301(przedruk);
 • Nota bibliograficzna, s. 314;
 • Indeks nazwisk, s. 317;
 • Indeks przedmiotowy, s. 320–326.

Kraina prawniczych urojeń (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Jerzy Pawlas),„Odra” (Wrocław) 1, s. 4–6.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Ksenofobia i wspólnota, Arcana, Kraków, 247 s. Zawartość:

 • Wstęp, s. 7–14;
 • Część I. Człowiek wobec ludzi:
  1. Ksenofobia i wspólnota, s. 17–89;
  2. (B.W.) O tzw. prawach człowieka(2001), s. 91–101;
  3. (B.W.) Cenzura i demokracja(2001), s. 103 (przedruk);
  4. Problematyczność gandyzmu(2000), s. 111–135 (przedruk);
 • Część II. Człowiek wobec życia:
  1. (Z.M.) O wartości życia, s. 139–155;
  2. (B.W.) Humanizm czy barbarzyństwo(2001), s. 157–162 (przedruk);
  3. (B.W.) Sens eutanazji(2002), s. 163–165 (przedruk);
  4. (B.W.) Nauka na rozdrożu(1999), s. 167–173 (przedruk);
  5. (Z.M.) Człowiek i magia(2001), s. 175–185;
  6. (B.W.)Racjonalność chrześcijaństwa(2001), s. 187–193 (przedruk);
 • Część III. Człowiek wobec polityki:
  1. Niepokojące fakty wokół Polski(2002), s. 195 (przedruk);
  2. Postscriptum, s. 233;
 • Indeks nazwisk,s. 241;
 • Indeks przedmiotowy, s. 244–247.

Ludożercy i etycy (debata z udziałem Tomasza Terlikowskiego, Bogusława Wolniewicza, Barbary Czerskiej i Kazimierza Szałata), „Nowe Państwo” 11, s. 19–23.

Odstrzał, „NCz” (31.05). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 71.

Najgorsza rodzina lepsza niż najlepszy dom dziecka (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Paweł Toboła-Pertkiewicz), „NCz” 51–52, s. XII–XIII. Przedruk pt. O rodzinie i Polscew: Trzy nurty2006, s. 37–41.

Papież i nagroda Nobla (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Marcin Szymaniak), „ŻW” (11–12.10). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 73–74.

Sytuacje i przedmioty w ontologii faktów, „EF” 36, s. 5–12. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 33–42.

2004

Dwugłos o gejach: Wolniewicz vs. Szyszkowska, „ŻW” (31.05), s. 14.

Kto był agresorem, „GP” (23.06). (Odpowiedź na artykuł Jerzego Eislera Kto był agresoremw odniesieniu do konfliktu arabsko-izraelskiego z czerwca 1967 r.). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 83.

O zboczonych (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Marcin Szymaniak), „ŻW” (31.05). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 79–81.

2005

Metafizyka i ontologia sytuacji (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Mariusz    Grygianiec), „Filozofia Nauki” 3, s. 5–14. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 53–66.

Motywy i motywacje, w: Wokół logiki i filozofii. Księga jubileuszowa z okazji 60. Urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego, J. Kaczmarek, R. Kleszcz (red.), Łódź. Przedr. w:FiW IV 2016 (2018), s. 87–102.

Naród obroni Radio Maryja (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Małgorzata   Rutkowska), „NDz” (23.03), s. 10-11.

O logice Bożej (odczyt wygłoszony na 50. Konferencji Historii Logiki w Krakowie 26.10.2004 r.), „EF” 39, s. 7–21. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 67–83.

On a Minimality Condition, “BSL” 4, PAN, s. 227–228.

Prawo i macierzyństwo, „NCz” 51, s. XXXIV–XXXV. Przedr. pt. Prawo a macierzyństwo w: Wolniewicz2010 (2011),  s. 176–181.

Sens kary podług Kanta, „EF” 40, s. 5–17. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 179–193.

Wolność słowa w cywilizacji Zachodu, w: (praca zbiorowa) Oblicza wolności słowa, Wyd.WSKSiM, Toruń2005, s. 21-31. (Wykład na sympozjum „Oblicza wolności słowa”   WSKSiM w Toruniu wygłoszony dnia 24.01.2004 r.). Przedruk w: Trzy nurty2006, s. 11-17.

2006

Dwa powody napaści, „NDz” (12.04), s. 2.

Hedonizm i obowiązek (część I), „EF” 42, s. 21–33. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 103–  118.

Łapaj okradzionego!: jak u Franza Kafki(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 49, s. XI–XII.

Młodych psują pedolodzy (z Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Krzysztof Zyzik), „Nowa     Trybuna Opolska” (4.11), http://www.nto.pl/wywiady/art/4048359,mlodych-psuja-pedolodzy,id,t.html, dostęp: 04.04.2018.

Młodzież nie trudna, lecz występna: przyznanie nauczycielowi realnej władzy szybko przywróciłoby mu autorytet, a z nim i szkolną dyscyplinę, „Rzeczpospolita” (31.10–1.11)., s. A8. Przedr. w: Szkoła polska: między barbarzyństwem i Europą: lekcja   „toruńska” i   ślady prasowe – pięć     lat później i co dalej?, Lech Witkowski (red.),   Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 210–211. Przedr. pt. Młodzież trudna czy występna w: O Polsce 2011, s. 222–226.

Potworna obojętność, brak wrażliwości i poniżenie dziecka, „Dziennik” (26.10). Przedr. w:   Szkoła polska: między barbarzyństwem i Europą…, op. cit., s. 226–227.

Sądownicza erozja swobód demokratycznych (przyczynek do filozofii prawa karnego),     „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, vol. 52–53, s. 185–190, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=4895, dostęp: 04.04.2018. Przedr. pt. Sądownicza erozja swobód demokratycznychw: FiW IV 2016 (2018),     s. 195–202.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Spór o Kielce ’46, „NDz” (28.07), s. 11–13. (Polemika z tekstem     Jana Tomasza Grossa Wyjaśniam, że krew na moim ubraniu…,opublikowanym w numerze 28/2006 „Tygodnika Powszechnego”). Przedr. w: KiW 2010, s. 243–263 oraz     w:PaŻ 2018, s. 139–    155.

Statek płynie, choć burza huczy, „NDz” (26.04). (Przygotowana do druku wypowiedź wygłoszona dnia 25.04.2006 r. w „Radiu Maryja”. Wypowiedź ta pt. Tajemniczy atak    na Radio Maryjaw opracowaniu SM i AG jest dostępna na stronie internetowej    „Radia Maryja”, http://www.radiomaryja.pl/multimedia/tajemniczy-atak-na-radio-maryja/, 25.04.2006, dostęp: 04.04.2018). Przedr. w:,O Polsce 2011, s. 251–255.

To nie czas gabinetowej polityki, „NDz” (15–16.07), s. 20–22. (Z profesorem Bogusławem   Wolniewiczem, po dymisji Kazimierza Marcinkiewicza z funkcji premiera    Rzeczpospolitej Polskiej, rozmawiają Małgorzata Goss i Julia M. Jaskólska). Przedr. w: O Polsce 2011, s. 227–247.

To pierwszy od 40 lat rząd, który zajmuje się szkołą, komentarz, „Dziennik” (3.11).

To już jest upadek polskiej szkoły, „Dziennik” (12.07), s. 5.

(Ze Zbigniewem Musiałem i Januszem Skarbkiem) Trzy nurty: racjonalizm – antyracjonalizm – scjentyzm, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, 228 s. Zawartość (rozdziały napisane przez Bogusława Wolniewicza):

 • Część I: Ułamki praktycznego racjonalizmu:
  1. Wolność słowa w cywilizacji Zachodu, s. 11­­–17 (przedruk);
  2. Antropologiczne warunki konstytucji(2005), s. 19;
  3. O definiowaniu sztuki, s. 23–25;
  4. Widmo tortury, s. 27–34;
  5. Wywiady:
   • O rodzinie i Polsce(2003), s. 37 (przedruk);
   • Skąd zło(2004), s. 43–47;
   • Gaśnie duch walki(2004), s. 49;
   • O atakach na rozgłośnię toruńską(2005), s. 59–66;
  6. Inne wypowiedzi:
   • Zdziczenie medycyny (2002), s. 69 (przedruk);
   • „Odstrzał”(2003), s. 71 (przedruk);
   • Papież i nagroda Nobla(2003), s. 73 (przedruk);
   • Antypolski fighter(2003), s. 75 (przedruk);
   • Bez przesady!(2003), s. 77 (przedruk);
   • O zboczonych(2004), s. 79–81 (przedruk);
   • Kto był agresorem(2004), s. 83 (przedruk);
   • Trzy wypowiedzi pedagogiczne cudze, s. 85;
  7. Aneks: Akt targowicki i „list do Europy”, s. 91–100.

W rok po odejściu Jana Pawła II, „Niedziela” (2.04). Przedr. w: O Polsce 2011, s. 249–250.

2007

Hedonizm i obowiązek (część II), „EF” 43, s. 5–19. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 119–   135.

Jest w tym jakaś dzika, zaślepiona wrogość, „NDz” (19.07), s. 5.

Lewactwo w odwrocie, „NDz” (3.08), s. 9. (Wypowiedź dla „Radia Maryja” z dnia 31.07. 2007 r. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji).

Nowa Targowica, not. BM, „NDz” (11.09).

Są czyny, które wymagają kary śmierci, „Rzeczpospolita” (14.09), s. A10. (Polemika z     tekstem Jacka Hołówki Dżentelmeni wyrzekają się kary śmierci, opublikowanym w numerze 211/2007 „Rzeczpospolitej”).

Wcale tacy silni nie są(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Dariusz Pogorzelski), „NDz” (24.12), s. 5.

W sprawie lustracji, „Rzeczpospolita” (20.04). Przedr. w: O Polsce 2011, s. 256–257.

2008

Atak na Polskę i Kościół(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 12–13, s. XV–XVI. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 133–138.

Lewica nienawidzi wszelkiej wspólnoty (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia     Konrad Bonisławski), „Polityka Narodowa” 2–3, s. 33–40. Przedr. pt. Lewica nie chce wspólnoty w: KiW 2010, s. 271–281.

O wartości życia – względnej i bezwzględnej, „EF” 46, s. 47–58. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 34–49 oraz w: FiW IV 2016 (2018), s. 261–272.

Państwo nie może kapitulować(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Małgorzata Goss), „Myśl Polska” (7.03), s. 8. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 195–201.

Polityczna pornografia Grossa: prawda… i jej wrogowie, „NDz” (24.01), s. 16.

Wystarczy jeden rzecznik, „Rzeczpospolita” (23.04). Przedr. w: O Polsce 2011, s. 258.

2009

Górę biorą lewoskrętni (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Jakub Niewęgłowski), „PDF – pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa UW” 8(21). (Rozmowa o dwóch formacjach, duchowym pęknięciu i prawdzie Radia Maryja). Przedr. w: KiW 2010, s. 265–270.

Jesteśmy armią Kościoła, „NDz” (14.07). (Zapis wystąpienia prof. Bogusława Wolniewicza podczas XVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, wygłoszonego dnia     12.07.2009 r.)

Melioryzm contra pejoryzm, „EF” 47, s. 23–37. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 50–  69 oraz w:FiW IV 2016 (2018), s. 273–287.

O tak zwanym wywodzie jak z procy, „EF” 48, s. 5–12. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 43–52.

Pałką w wolne słowo(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 11, s. XII–XIII. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 139–145.

Polska wobec Rosji dziś, „Myśl Polska” 47, s. 6–7. (Wypowiedź na falach Radia Maryja z dnia 27.10.2009 r.). Przedr. pt. w:Polsza pieried siegodniasznej Rosijej(Польша перед сегодняшней Россией), „Ruskij Kurier Warszawy”, 2010/ 02 (199), http://www.rkw.3w.pl/articles/02-2010/polsha_pered.htm, dostęp: 13.11.2018 r.    Przedr. w wersji rozszerzonej w:O Polsce 2011, s. 204–212.

Po pielgrzymce Ojca Świętego Benedykta XVI do Ziemi Świętej, „NCz” 26, s. XXXIII–XXXV. (Tekst odczytu wygłoszonego dnia 3.06.2009 r. w Warszawskim Klubie Patriotycznym). Przedr. w: Wolniewicz2010 (2011), s. s. 166–175.

Standardy przyzwoitości uległy obniżeniu (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Paweł Lickiewicz), „Super Express” (27.01), http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/standardy-przyzwoitosci-ulegy-obnizeniu_87558.html, dostęp: 27.04.2018.

2010

Brak zmysłu państwowego, „NCz” 47 s. IX–XII. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 146–158 oraz  w: PaŻ2018, s. 167–175.

 (Ze Zbigniewem Musiałem) Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, wyd. II poszerzone, Antyk, Komorów, 414 s. Zawartość:

 • Przedmowa, s. 3-4;
 • od s. 7 do 240 – przedruk z wyd. I (2003), z zachowaniem paginacji;
 • Pokłosie:
  1. Spór o Kielce ’46(2006), s. 243–263 (przedruk);
  2. (B.W.) Górę biorą lewoskrętni(2009), s. 265 (przedruk);
  3. (B.W.) Lewica nie chce wspólnoty(2008), s. 271–281 (przedruk);
  4. (B.W.) Zaślepienie, s. 283;
  5. (B.W.) Fikcja judeochrześcijaństwa, s. 289. Przedr. w: „Głos Polski” (Toronto) 6/2012, s. 18–19, http://ngopole.pl/glos-polski/glos-archiwum/, dostęp: 28.04.2018;
  6. (B.W.) Słowo „godność” w propagandzie naszego czasu(2009), s. 295;
  7. (B.W.) Dziennikarz – wyraziciel opinii czy najemnik słowa(2007), s. 309–315;
  8. (B.W.) Parę uwag o Unii Europejskiej, s. 317–323;
  9. (B.W.) Podstawiania Polski ciąg dalszy, s. 325–343;
  10. Wokół marca ’68, s. 345–359;
  11. (B.W.) O zarzucie antysemityzmu, s. 361;
  12. (Z.M.) Parę refleksji po lekturze, s. 398;
  13. Nota antropologiczna, s. 401;
 • Indeks nazwisk, s. 406;
 • Indeks przedmiotowy, s. 411–414.

O idei losu, „EF” 50, s. 59–71. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 16–33 oraz w: FiW IV 2016 (2018), s. 247–259.

Polska w rękach PO (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Tomasz Sommer),    „NCz” 38, s. IX-XI. Przedr. w: Wolniewicz2010 (2011), s. 153–159.

Prowokacja wybuchu(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 37, s. X–XI. Przedr. w: Wolniewicz2010 (2011), s. 160–163.

Sprostowanie(do tekstu O tak zwanym wywodzie jak z procy), „EF” 50, s. 293.

Trzeba iść w bój: sprawa meczetu w Warszawie(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawiają Rafał Pazio i Tomasz Sommer), „NCz” 10, s. VII–IX. http://nczas.com/2010/03/04/prof-wolniewicz-trzeba-isc-w-boj-przeciw-islamowi/,   dostęp: 27.04.2018. Przedr. w: Wolniewicz2010 (2011), s. 146–152.

Ulrich Schrade (1943–2009), „EF” 49, s. 227–228 (Mowa po mszy żałobnej w kościele   Zbawiciela 26.11.2009 r.). Przedr. w: O Polsce 2011, s. 75–77.

(Z Tomaszem Sommerem) Wolniewicz – zdanie własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii. Ze wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego z 1920 r., 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa, 229 s.; wyd. 2, 2011; dodruk, 2018. Zawartość:

 • Przedmowa, s. 7–10;
 • Człowiek:
  1. Przed filozofią, 13;
  2. W świecie filozofii i uniwersytetów, s. 36–70;
 • Idee:
  1. Życie z Wittgensteinem, s. 74;
  2. Mistrz Elzenberg, s. 92;
  3. Filosemityzm, antysemityzm, s. 102;
  4. W świecie ideologii i niestabilności, s. 118;
  5. W zmieniającym się świecie, s. 135;
  6. Trzeba iść w bój, czyli sprawa meczetu w Warszawie, s. 146 (przedruk);
  7. Polska w rękach PO, s. 153 (przedruk);
  8. Prowokacja wybuchu, s. 160–163 (przedruk);
 • Aneks:
  1. Po pielgrzymce Ojca Świętego Benedykta XVI do Ziemi Świętej, s. 166 (przedruk);
  2. Prawo a macierzyństwo, s. 176 (przedruk);
  3. Przemówienie na Jasnej Górze, s. 182;
  4. Zapiski (2002–2004), s. 186;
  5. Trzy wartości, s. 205–207;
  6. Przeczucie Katynia – wspomnienie Tomasza Tomaszewskiego z 1920 r., s. 209–222;
 • Indeks nazwisk, s. 226–229.

Z pedagogiki ogólnej, w: Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy,Ulrich Schrade (red.), Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 9-34.

2011

Czarny Lipiec(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 32–33, s. VIII–X. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 184–191.

Odwracalność przymierzy, „NCz” 26–27. Przedr. w:O Polsce 2011, s. 167–174 oraz w: PaŻ 2018, s. 123–127.

O Polsce i życiu: refleksje filozoficzne i polityczne, Antyk, Komorów, 280 s. Zawartość:Przedmowa, s. 11–14;

 • O idei losu(2010), s. 16 (przedruk);
 • O wartości życia – względnej i bezwzględnej(2008), s. 34 (przedruk);
 • Melioryzm contra pejoryzm(2009), s. 50 (przedruk);
 • W sprawie pejoryzmu(2011), s. 70 (przedruk);
 • Ulrich Schrade (1943–2009)(2009), s. 75 (przedruk);
 • Miejsce Schradego w polskiej filozofii(2011), s. 78;
 • O późnej filozofii Wittgensteina, s. 89–110. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 293–310;
 • Małe wykłady:
  • Wielkie Pęknięcie, s. 113;
  • O wychowaniu, s. 117;
  • O liberalizmie, s. 122;
  • O pracy naukowej, s. 127–129;
 • Na łamach „Najwyższego Czasu”:
  • Atak na Polskę i Kościół(2008), s. 133 (przedruk);
  • Pałką w wolne słowo(2009), s. 139 (przedruk);
  • Brak zmysłu państwowego(2010), s. 146 (przedruk);
  • Złote żniwa Grossa(2011), s. 159 (przedruk);
  • Prawdziwe wojsko(2011), s. 166 (przedruk);
  • Odwracalność przymierzy(2011), s. 167 (przedruk);
  • Prowokacja(2011), s. 175 (przedruk);
  • Czarny Lipiec(2011), s. 184–191 (przedruk);
 • Na łamach „Myśli Polskiej”:
  • Państwo nie może kapitulować(2008), s. 195 (przedruk);
  • Polska wobec Rosji dziś(2009), s. 204–212 (przedruk, wersja rozszerzona);
 • Varia:
  • Prawnicy a kara główna(2001),s. 215;
  • Młodzież trudna czy występna(2006), s. 222 (przedruk);
  • To nie czas gabinetowej polityki(2006), s. 227 (przedruk);
  • W rok po odejściu Jana Pawła II(2006), s. 249 (przedruk);
  • Statek płynie, choć burza huczy(2006), s. 251 (przedruk);
  • W sprawie lustracji(2007), s. 256 (przedruk);
  • Wystarczy jeden rzecznik(2008), s. 258 (przedruk);
  • Rozmowa o Polsce(2011), s. 259;
  • Pozdrowienie dla Wielkopolski(2011), s. 268–272 (przedruk);
 • Indeks nazwisk, s. 273;
 • Indeks pojęć, s. 279–280.

Pozdrowienie dla Wielkopolski, „Głos Wielkopolski” 1. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 268–272.

Prawdziwe wojsko, prawdziwy generał, „NCz” 13, s. II. (List do redakcji w  sprawie  wypowiedzi    Katawa Zara o generale Amidrorze). Przedr. pt. Prawdziwe wojsko w: O Polsce 2011, s. 166.

Prowokacja, „NCz” 28–29, s. VIII–X. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 175–183 oraz w: PaŻ 2018, s. 156–162.

W sprawie pejoryzmu, „EF” 51, s. 39–42. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 70–74 oraz w: FiW IV 2016 (2018), s. 289–292.

Złote żniwa Grossa(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 3, s. VII–IX. Przedr. w: O Polsce 2011, s. 159–165 oraz w: PaŻ 2018, s. 118–122.

Zniesławianie Polski trwa(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio),   „NCz” 44–45, s. XII–XIII. (Na marginesie artykułu Dziadkowie z Wehrmachtu:   przynajmniej pół miliona Polaków służyło w hitlerowskich wojskachLeszka Pietrzaka,     opublikowanego w „Najwyższym Czasie” 2011, nr 43).

2012

Antypolskie centrum i fikcyjne 10 procent, „NCz” 1–2, s. X–XI. Przedr. w: PaŻ     2018, s. 71–    77.

Duński paradoks, „NCz” 46, s. XXXVIII–XL.

Fikcyjne 10 procent, czyli ilu Żydów zabili Polacy?, „Glaukopis: pismo społeczno- historyczne” 25–26, s. 117–121.

Gomułka i Mikołajczyk – epizod, „NCz” 20, s. XLII–XLIII. Przedr. w:PaŻ 2018, s. 112–115.

Kto to byli naziści, „NCz” 25, s. XL–XLI. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 86–89.

O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „EF” 54, s. 5–27, http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef54/wolniewicz.pdf, dostęp: 28.04.2018.  Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 149–171.

O sensie i znaczeniu zdań, w: Identyczność znaku czy znak identyczności? w: Księga  jubileuszowa dla Prof. Mieczysława Omyły, J. Wójtowicz, A. Golińska-Pilarek (red.),     Warszawa. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 13–24.

Patriotyzm a neokolonializm, „NCz” 22, s. XL–XLI. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 64–70.

Prof. Bogusław Wolniewicz dla wPolityce.pl po marszu „Obudź się Polsko”: „Wzruszenie,  ale też duma. Duma, że Polska nie zginęła”, strona internetowa „wPolityce.pl”    (29.09), https://wpolityce.pl/polityka/141248-prof-boguslaw-wolniewicz-dla-wpolitycepl-po-marszu-obudz-sie-polsko-wzruszenie-ale-tez-duma-duma-ze-polska-nie-zginela, dostęp: 28.04.2018.

Zagrożona jest wolność słowa, „NDz” (25.09), https://naszdziennik.pl/polska-kraj/10792,prof-wolniewicz-zagrozona-jest-wolnosc-slowa.html, dostęp:     04.04.2018.     (Wypowiedź dla „Aktualności dnia” w „Radiu Maryja”, not. PZ).

2013

Antypolonizm i 56 procent, „NCz” 1–2, s. VII–IX. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 78–85.

Fałszerze historii (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 18–19, s. X.

Islam i my, „NCz” 42, s. XXXVI–XXXVII. Przedr. w. W stronę 2015, s. 158-167.

Kto kogo się czepia?(list do redakcji), „NCz” 1-2, s. II.

Marian Przełęcki z mojej perspektywy, „EF” 56, s. 7–14, http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef56/01%20wolniewicz.pdf, dostęp: 28.04.2018.    Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 227–234.

„Obłęd’44” i afera Jasiewicza (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawiają Rafał Pazio i Tomasz Sommer), „NCz” 35–36, s. XII–XIII.

Ocena względna zachowań, „EF” 56, s. 93–96. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 173–177,  http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef56/08%20wolniewicz.pdf,     dostęp: 30.05.2018. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 107–111.

Prof. Bogusław Wolniewicz: Nie oddałbym nerki nawet własnej córce(z prof. Bogusławem  Wolniewiczem rozmawia Bartłomiej Nakonieczny), storna internetowa www.se.pl (8.10). http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-bogusaw-wolniewicz-nie-oddabym-nerki-nawet-wasnej-corce_358917.html, dostęp: 27.04.2018. (Wywiad zmanipulowany przez redakcję „Super Expressu”. Pozostawiono wypowiedź prof. Wolniewicza, że nie oddałby córce nerki, ale usunięto zdanie, iż oddałby za córkę życie).

Prof. Wolniewicz: „Opętańczy atak na Radio Maryja”, wypowiedź wyemitowana na falach  Radia Maryja dnia 4.03, http://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-boguslaw-wolniewicz-opetanczy-atak-na-radio-maryja/, dostęp: 28.04.2018.

Rozmowy z profesorem(z profesorem Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Łukasz Michał Kramek), Łukasz Kramek (red.), Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków, 113 s.   Zawartość:

 • (Ireneusz Słoma) Słowo wprowadzenia, s. 5;
 • (Łukasz Kramek) Dlaczego wywiad z Panem Profesorem Wolniewiczem?, s. 8;
 • O polityce, s. 11;
 • O Kościele, s. 35;
 • O wolności słowa, s. 42;
 • W cieniu krzyża, s. 46;
 • Walka z rodziną, s. 53;
 • Walka z prawdą, s. 56;
 • O filozofii, s. 58;
 • O wierze, s. 62;
 • O cierpieniu, s. 65;
 • O aborcji, s. 68;
 • O Szatanie, s. 72;
 • O sądach, s. 77;
 • O mediach, s. 80;
 • Zdjęcia (wspólnoty wiernych), s. 82;
 • O abp. Stanisławie Wielgusie, s. 87;
 • Mordowanie prawdziwych biskupów – głos poetki Lusi Ogińskiej, s. 90;
 • O Unii Europejskiej, s. 93;
 • Jak to jest z tym antysemityzmem?, s. 96;
 • O ideologii gender, s. 102;
 • O paradach równości, s. 104;
 • Prawda o Owsiaku, s. 105;
 • O Profesorze, s. 107;
 • Życzenia, Lusia Ogińska, 111–113.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Zdarzenie na Ogrodowej, „NCz” 37–38, s. XLVI–XLVIII.   Przedr. w: PaŻ 2018, s. 98–106.

2014

Cywilizacja to krucha konstrukcja(z profesorem Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 28–29, s. VII–IX.

Czego chcemy, „NCz” 13, s. IX. (Zapis wystąpienia prof. Bogusława Wolniewicza na Kongresie Nowej Prawicy z dnia 23.03.2014 r.). Przedr. w: PaŻ 2018, s. 163–166.

(Ze Zbigniewem Musiałem) Definiowanie „antysemityzmu”(cz. 2), „NCz” 8, s. XXXVI-XXXVIII. Przedr. w:W stronę 2015  oraz w: PaŻ 2018, s. 51–54.

Jak się jest w środku nurtu, to się walczy, a nie dokonuje nad nim refleksji(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawiają Stanisław Starnawski i Ziemowit Gowin),  „Teologia polityczna” 6, s. 9–15, http://comiesiac.teologiapolityczna.pl/assets/Uploads/11-14-TP-Co-Miesiac-Belkot.pdf, dostęp: 04.04.2018.

O chrześcijaństwie, w: Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, A. Brożek, J. J. Jadacki (red.), Lublin. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 203–223.

Prof. Bogusław Wolniewicz dla Fronda.pl: Absurdalne wyskoki lewactwa, not. Ab, strona internetowa „Fronda.pl” (2.04), http://www.fronda.pl/a/prof-boguslaw-wolniewicz-dla-frondapl-absurdalne-wyskoki-lewactwa,36044.html?page=1&, dostęp: 04.16.2018.

Prof. Bogusław Wolniewicz dla Fronda.pl: Kamiński to lawirant, not. Ab, strona internetowa „Fronda.pl” (14.03), http://www.fronda.pl/a/prof-boguslaw-wolniewicz-dla-frondapl-kaminski-to-lawirant,35417.html, dostęp: 04.16.2018.

Prof. Wolniewicz: Śmierć mózgowa to ludożerczy szwindel(z prof. Bogusławem   Wolniewiczem rozmawia Bogusław Rąpała), strona internetowa www.stefczyk.info     (15.07), http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/prof-wolniewicz-smierc-mozgowa-to-ludozerczy-szwindel,11158500337, dostęp: 16.04.2018.

Póki jest wolność słowa(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 51–52, s. XIII–XIV.

Rozmowa z Bogusławem Wolniewiczem, w: Jerzy Zalewski, Pod prąd: Przewodnik po IV Rzeczypospolitej, t. 2, Wyd. 2 kolory, Warszawa 2014. (Książka jest zapisem rozmów, które autor prowadził na antenie TV Puls i TVP Info).

(Ze Zbigniewem Musiałem) Tropiciele antysemityzmu (cz. 1), „NCz” 7, s. XXXVIII-XL. Przedr. w:W stronę 2015. Przedr. pt. Majaki polskiego antysemityzmuw:PaŻ 2018, s. 44–50.

Walka lewaków z cywilizacją Zachodu(z profesorem Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 5, s. XII.

W sprawie Izraela, list, „NCz” 34–35. (Odpowiedź na artykuł Jana Bodakowskiego Polacy   demonstrowali solidarność z Palestyńczykami).

Wypowiedź w ankiecie na temat prognoz na rok 2014, „NCz” 1-2, s. IX.

2015

Czymś się naraziliśmy? (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 14-15, s. XII-XIII.

Nota do biogramu Lindenbauma, nota, w: „EF” 60, s. 163–164, http://www.edukacja-  filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef60/09-wolniewicz.pdf, dostęp: 28.04.2018.

Piotr Geach (1916–2013), „Studia Semiotyczne” 28–29, s. 99–106, http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/tomy/xxviii_xxix_teksty/xxviii_xxix_08.pdf,  dostęp: 28.04.2018. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 235–244.

Prof. Wolniewicz: Atmosfera zagrożenia, jaką stwarza się wokół PiSu, to nikczemna akcja wyborcza. Ta wrogość wynika z lewackiego zaślepienia. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), strona internetowa  „wPolityce.pl” (23.10), https://wpolityce.pl/polityka/269464-prof-wolniewicz-atmosfera-zagrozenia-jaka-stwarza-sie-wokol-pisu-to-nikczemna-akcja-wyborcza-ta-wrogosc-wynika-z-lewackiego-zaslepienia-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Prof. Wolniewicz: Europa się nie obudzi. Uderzenie było zbyt małe. Widać śmieszne reakcje, które mogą tamtych tylko zachęcić. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem   Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), storna internetowa „wPolityce.pl” (16.11), https://wpolityce.pl/polityka/271976-prof-wolniewicz-europa-sie-nie-obudzi-uderzenie-bylo-zbyt-male-widac-smieszne-reakcje-ktore-moga-tamtych-tylko-zachecic-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Prof. Wolniewicz: Idzie na nas fala islamu. Tej fali nie powstrzyma się bez przelewu krwi. I to z obu storn. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), strona internetowa „wPolityce.pl” (11.09),   https://wpolityce.pl/polityka/265020-prof-wolniewicz-idzie-na-nas-fala-islamu-tej-fali-nie-powstrzyma-sie-bez-przelewu-krwi-i-to-z-obu-stron-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Prof. Wolniewicz:Prezydent Komorowski jest żałosnym bankrutem. W Polsce od wczoraj wieje inny wiatr. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia  Stanisław Żaryn), strona internetowa „wPolityce.pl” (11.05), http://wpolityce.pl/polityka/244069-prof-wolniewicz-prezydent-komorowski-jest-zalosnym-bankrutem-w-polsce-od-wczoraj-wieje-inny-wiatr-nasz-wywiad, dostęp:  27.04.2018.

Prof. Wolniewicz: Obudziliśmy się w nowej Polsce, to radosne zaskoczenie. Człowiekowi znowu chce się żyć. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), strona internetowa „wPolityce.pl” (25.05), https://wpolityce.pl/polityka/245853-prof-wolniewicz-obudzilismy-sie-w-nowej-polsce-to-radosne-zaskoczenie-czlowiekowi-znowu-chce-sie-zyc-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Prof. Wolniewicz o „obronie demokracji”: „To jest nowa Targowica. To ruch całkowicie organizowany i sterowany”. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem     rozmawia Sławomir Sieradzki), strona internetowa „wPolityce.pl” (23.12), https://wpolityce.pl/polityka/276008-prof-wolniewicz-o-obronie-demokracji-to-jest-nowa-targowica-to-ruch-calkowicie-organizowany-i-sterowany-nasz-wywiad, dostęp:     28.04.2018.

Prof. Wolniewicz: Wypowiedzi premier Kopacz, szczególnie w stosunku do prezydenta Dudy, ale i PiS-u, są nacechowane arogancką agresją. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), storna internetowa „wPolityce.pl” (3.09), https://wpolityce.pl/polityka/264236-prof-wolniewicz-wypowiedzi-premier-kopacz-szczegolnie-w-stosunku-do-prezydenta-dudy-ale-i-pis-u-sa-nacechowane-arogancka-agresja-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Wolniewicz: Ameryka nas nie obroni(wywiad udzielony redakcji Radia Wnet), strona internetowa „RadioWnet.pl” (15.07), http://www.radiownet.pl/publikacje/wolniewicz-ameryka-nas-nie-obroni, dostęp: 28.04.2018.

W stronę rozumu, kompozycja tekstu – Jarosław Faliński i Dorota Dywańska; realizacja DVD i CD/ MP3 – Jarosław Faliński, Adam Zięcina i Dorota Dywańska. WEMA,   Warszawa, 207 s. (Rozszerzony zapis wypowiedzi zamieszczonych w latach 2013–2015 na kanale internetowym „Głos racjonalny”). Zawartość (uproszczona – bez    podrozdziałów):

 • Słowo dla wyjaśnienia, s. 3;
 • Prolog, s. 5;
  1. Racjonalizm tychiczny, s. 9;
  2. Przerabianie człowieka, s. 17–27;
  3. Polacy i zły czas, s. 29–45;
  4. Barbaria u bram, s. 47;
  5. Architektura cywilizacji, s. 67;
  6. Trzy filary, s. 81;
  7. Intermezzo filozoficzne, s. 115;
  8. Krzywa życia, s. 131;
  9. Kto jest kim?, s. 155 (zbiór przedruków);
 • Epilog, s.191;
 • Indeks nazwisk, s.193;
 • Indeks rzeczowy, s. 199–204.

Wypowiedź w ankiecie na temat prognoz na rok 2015, „NCz” 1-2, s. XI.

2016

Co o śmierci myślą ateiści? Co z nawróceniami na łożu śmierci? Do dziś nie wiadomo, jak naprawdę było z generałem Jaruzelskim, głos w dyskusji, oprac. Maja Narbutt, strona internetowa „wPolityce.pl” (1.11), https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/313843-co-o-smierci-mysla-ateisci-co-z-nawroceniami-na-lozu-smierci-kiszczak-jaruzelski-ojciec-magdaleny-srody, dostęp: 28.04.2018.

„Dobra zmiana” czy „polski majdan” (swoje prognozy na 2016 rok wygłaszają Bogusław Wolniewicz, Rafał Ziemkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz oraz Grzegorz Braun), „NCz” 1–2, s. X–XII.

Filozofia i wartości, IV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 329 s.; dodruk, 2018. Zawartość:

 • Na odchodnym, s. 7–10;
 • Z logiki i metafizyki:
  1. O sensie i znaczeniu zdań(2012), s. 13 (przedruk);
  2. O zdaniach syntetycznych a priori(1991), s. 25 (przedruk);
  3. Sytuacje i przedmioty w ontologii faktów(2003), s. 33 (przedruk);
  4. O tak zwanym wywodzie jak z procy(2009), s. 43 (przedruk);
  5. Metafizyka i ontologia sytuacji(2005), s. 53 (przedruk);
  6. O logice Bożej(2005), s. 67–83 (przedruk);
 • Z antropologii:
  1. Motywy i motywacje(2005), s. 87 (przedruk);
  2. Hedonizm i obowiązek(2006/2007), s. 103–135 (przedruk);
  3. Polemika Kanta z hedonizmem(2016), s. 137–148 (przedruk);
  4. O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności(2012), s. 149 (przedruk);
  5. Ocena względna zachowań(2013), s. 173–177 (przedruk);
  6. Sens kary podług Kanta(2005), s. 179–193 (przedruk);
  7. Sądownicza erozja swobód demokratycznych(2006), s. 195 (przedruk);
  8. O chrześcijaństwie(2014), s. 203–223 (przedruk);
 • Wspomnienia:
  1. Marian Przełęcki z mojej perspektywy(2013), s. 227 (przedruk);
  2. Piotr Geach (1916–2013)(2015), s. 235–244 (przedruk);
 • Z księgi „O Polsce i życiu”:
  1. O idei losu(2010), s. 247–259 (przedruk);
  2. O wartości życia – względnej i bezwzględnej(2008), s. 261 (przedruk);
  3. Melioryzm contra pejoryzm(2009), s. 273–287 (przedruk);
  4. W sprawie pejoryzmu(2011), s. 289 (przedruk);
  5. O późnej filozofii Wittgensteina(2011), s. 293 (przedruk);
 • Test na postmodernizm, s. 311;
 • Nota bibliograficzna, s. 313;
 • Adresy internetowe publikacji przywołanych w tekście, s. 315–317;
 • Indeks nazwisk, s. 319­–323;
 • Indeks pojęć, s. 325–329.

Jak odchodzą ateiści, wypowiedź dla redakcji, oprac. Maja Narbutt, „wSieci” 44. (Wypowiedzi prof. Bogusława Wolniewicz, zamieszczone przez autorkę w tygodniku, zostały, jak twierdził Profesor, „prostacko zdeformowane i nie oddają jego poglądów na sprawę”).

Kaczyński okazał się politycznym oszustem(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Przemysław Staciwa), strona internetowa „liberte.pl” (22.04), http://liberte.pl/kaczynski-okazal-się   politycznym-oszustem/, dostęp: 16.04.2018. Przedr. pt. Nikt nie lubi być frajerem, ja też nie – rozmowa Przemysława Staciwy z Bogusławem Wolniewiczem (wersja rozszerzona), na stronie internetowej „liberte.pl” (21.01.2017), http://liberte.pl/nikt-nie-lubi-byc-frajerem-ja-tez-nie-rozmowa-przemyslawa-staciwy-z-boguslawem-wolniewiczem/, dostęp: 16.04.2018.

Melioryzm Leibniza, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 4, s. 293-303,    http://journals.pan.pl/dlibra/publication/115600/edition/100471/content, dostęp: 28.04.2018. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 192–204.

Mój obraz szkoły lwowsko-warszawskiej, w: Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Anna Brożek, Alicja Chybińska (red.), Wyd. Academicon, Lublin, s. 13–20.

NASZ WYWIAD. Prof. Wolniewicz o Caracalach: „To, że te helikoptery chciano kupić od Francuzów wydawało mi się zawsze ciemną sprawą”(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler), storna internetowa „wPolityce.pl” (12.10), https://wpolityce.pl/polityka/311658-nasz-wywiad-prof-wolniewicz-o-caracalach-to-ze-te-helikoptery-chciano-kupic-od-francuzow-wydawalo-mi-sie-zawsze-ciemna-sprawa, dostęp: 28.04.2018.

Operacja „Zelnik”(list do redakcji), „Do Rzeczy” 15, s. 8.

Polacy tylko żreć się ze sobą potrafią (z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Maciej Pieczyński), „Do Rzeczy” 17, s. 60–62, https://wiadomosci.wp.pl/do-rzeczy-prof-boguslaw-wolniewicz-polacy-tylko-zrec-sie-ze-soba-potrafia-6027391307661953a, dostęp: 13.11.2018. Przedr. pt. Poliaki sposobny tolko gryztsa mieżdu soboj (Поляки  способны только грызться между собой), Автор OGOGO, 3 ноября, 2016, http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/192810-professor-boguslav-volnevich-polyaki-sposobny-tolko-gryztsya-mezhdu-soboy/, dostęp: 13.11.2018.

Polemika Kanta z hedonizmem, w: Filozofii Polacy potrzebują. Księga pamiątkowa   ofiarowana Witoldowi Mackiewiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, P. Okołowski, M. Omyła (red.), „EF” (wydanie specjalne), Warszawa, s. 83–93, http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/efspec/09.%20Wolniewicz.pdf, dostęp: 28.04.2018. Przedr. w: FiW IV 2016 (2018), s. 137–148.

Prof. Wolniewicz: Targowica, wraz z międzynarodowym lewactwem, próbuje zorganizować w Polsce interwencję. NASZ WYWIAD(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Stanisław Żaryn), strona internetowa „wPolityce.pl” (14.01), https://wpolityce.pl/polityka/278186-prof-wolniewicz-targowica-wraz-z-miedzynarodowym-lewactwem-probuje-zorganizowac-w-polsce-interwencje-nasz-wywiad, dostęp: 28.04.2018.

Wielka zmiana sytuacji kobiet(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio),  „NCz” 45–46, s. XII–XIV.

Varia, w: Myśli o języku nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Juliuszowi  Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, A. Brożek, A. Chybińska, M.Grygianiec, M. Tkaczyk (red.), Wyd. Naukowe Semper, Warszawa, s. 79–88.

Znikła wola walki(z prof. Bogusławem Wolniewiczem rozmawia Rafał Pazio), „NCz” 15–16, s. XVI–XVII.

2017

Aksjomat Elzenberga, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 4, s. 277-288. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122127/edition/106455/content, dostęp: 28.04.2018. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 205–218.

Henryk Elzenberg, Zbawienie i ideał w moim ujęciu, oprac. z rękopisów wraz z Janem     Zubelewiczem, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 4, s. 25–43. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122110/edition/106438/content, dostęp:    09.05.2018.

Profesor Wolniewicz, oprac. Lech Jęczmyk, „Kurier Wnet” 39, s. 4. (Kompilacja fragmentów wypowiedzi prof. Bogusława Wolniewicza nt. wspólnoty, patriotyzmu, globalizacji, ksenofobii, Polaków i Kościoła). Przedr. fragmentu pt. Bogusław Wolniewicz – filozof z żelazną logiką do końca broniący prawdy. Publikujemy fragmenty jego wypowiedzi na stronie internetowej „Wnet.fm” (16.09), http://wnet.fm/kurier/boguslaw-wolniewicz-filozof-zelazna-logika-konca-broniacy-prawdy-publikujemy-fragmenty-wypowiedzi/, dostęp: 28.04.2018.

Pożegnanie z marksizmem, w: Marksizm. Nadzieje i rozczarowania, J. Hołówkai B.  Dziobkowski (red.), PWN, Warszawa, s. 496-503.

Wstęp do filozofii. Wykład prof. Bogusława Wolniewicza dla studentów I roku Instytutu   Filozofii UW w roku akademickim 1985/1986, oprac. Paweł Okołowski, „EF” 64, s. 161–219.

2018

(ze Zbigniewem Musiałem) Nowa teofania (2010), „NCz” 19–20, s. LV. (Zbigniew Musiał   autorstwo tekstu przypisuje w całości Bogusławowi Wolniewiczowi).

Paralogika antypolskiej propagandy(szkic nieukończony), „NCz” 15–16, s. VIII–IX. Przedr. w: PaŻ 2018, s. 128–134. (Zbigniew Musiał jest współautorem tego tekstu, zaś redakcja omyłkowo przypisała mu współautorstwo tekstu Nowa teofania, z numeru   19–20).

Polska a Żydzi. O sprawach polsko-żydowskich i paru innych, 3S Media Sp. z o.o. (Seria: Biblioteka Wolności), Warszawa, 282 s. Zawartość:

 • (Tomasz Sommer) Wspomnienie o mędrcu, s. 11;
 • (Paweł Okołowski) Fenomen Bogusława Wolniewicza, s. 15–42 (przedruk za:     „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 3/2018, s. 111-132);
 • CZĘŚĆ 1. Tropiciela antysemityzmu:
  • Majaki polskiego antysemityzmu(2014), s. 44 (przedruk);
  • Definiowanie „antysemityzmu” (2014), s. 51 (przedruk);
  • Źródła zewnętrzne antysemityzmu (2014), s. 55–62;
 • CZĘŚĆ 2:
  • Patriotyzm a neokolonializm(2012), s. 64 (przedruk);
  • Antypolskie centrum i fikcyjne 10%(2012), s. 71 (przedruk);
  • Antypolonizm i 56%(2012), s. 78 (przedruk);
  • Kto to byli naziści(2012), s. 86 (przedruk);
  • Przypadek Danii(2012), s. 90;
  • (ze Zbigniewem Musiałem) Zdarzenie na Ogrodowej(2013), s. 98 (przedruk);
  • Ocena względna zachowań(2013), s. 107 (przedruk);
  • Gomułka i Mikołajczyk(2012), s. 112–115 (przedruk);
 • CZĘŚĆ 3:
  • Złote żniwa Grossa(2011), s. 118 (przedruk);
  • Odwracalność przymierzy(2011), s. 123 (przedruk);
  • Paralogika antypolskiej propagandy(2011), s. 128 (przedruk);
  • „Będę strzegł niezłomnie godności Narodu”(2011), s. 135;
  • (ze Zbigniewem Musiałem)Spór o Kielce ’46(2006), s. 139 (przedruk);
  • Prowokacja(2011), s. 156 (przedruk);
  • Czego chcemy(2014), 163 (przedruk);
  • Brak zmysłu państwowego(2011), s. 167 (przedruk);
  • O prawdzie sądowej(2017), s. 176;
  • Patriotyzm a powstania(2016), s. 180;
  • Rzekomy antysemityzm Herlinga-Grudzińskiego(2012), s. 187–190;
 • CZĘŚĆ 4. Dodatek filozoficzny:
  • Melioryzm Leibniza(2016), s. 192 (przedruk);
  • Aksjomat Elzenberga(2017), s. 205–218 (przedruk);
 • CZĘŚĆ 5. Trzeba iść w bój:
  • Trzeba iść w bój – rozmowa z prof. Wolniewiczem(kompilacja wywiadów,  udzielonych dla redakcji „Najwyższego Czasu!”, z lat 2011–2016), s.     220–258 (przedruki);
  • Podstawianie Polski(2010), s. 259. (Skan maszynopisu).
 • Indeks nazwisk, s. 277–282.

Planowane wznowienie trzech pierwszych tomów Filozofii i wartości– przez Wydawnictwa UW, a w 2019 r. Wydawnictwo Naukowe PWN ma wznowić Rzeczy i fakty oraz Ontologię sytuacji.


Opracował Mateusz Pencuła (prace drukowane do roku 1998 – Paweł Okołowski – przedruk za: Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, M. Omyła (red.), Warszawa 1997, s. 17-29).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close